CITACEZábava

Biblické citáty – 100 biblických citátů

Biblické citáty – 100 biblických citátů. Bible je nejlepším zdrojem moudrosti, a proto vám tento seznam 100 nejlepších biblických citátů pomůže s grácií překonat cokoli od nejtemnějších osobních bouří až po nejtěžší situace v rodině nebo s přáteli.

 

Biblické citáty – 100 biblických citátů

 

Biblické citáty - 100 biblických citátů

 

Tyto oblíbené biblické citáty vás budou inspirovat k dobrým skutkům – od povzbudivých biblických citátů o lásce a životě až po náboženské biblické verše a verše z Písma, které si budete chtít číst každý den. Biblické citáty – 100 biblických citátů. Tato hluboká biblická poselství vám navíc pomohou stát se ještě lepším křesťanem, než jste dnes.

Kdykoli se tedy ocitnete v situaci, kdy budete potřebovat radu nebo vedení, vzpomeňte si, že tyto biblické citáty a verše vám mohou pomoci najít cestu a připomenout vám, že nikdy nechodíte sami. Zde jsou nejlepší biblické citáty, včetně inspirativních biblických citátů, biblických citátů o lásce, krátkých biblických citátů, biblických veršů a biblických citátů, které vám pomohou najít vnitřní klid. Citáty o přátelství

 

Krátké citáty z Bible

 

Krátké citáty z Bible
Krátké citáty z Bible

 

 • 1. Cožpak nevíte, že vy sami jste chrámem Božím a že Duch Boží přebývá ve vašem středu? 1 Korintským 3:16
 • 2. „Mám právo dělat cokoli,“ říkáte – ale ne všechno je prospěšné. „Mám právo dělat cokoli“ – ale nenechám se ničím ovládat. 1 Korintským 6:12
 • 3. Dávejte však pozor, aby se uplatňování vašich práv nestalo překážkou pro slabší. 1 Korintským 8,9 – Krátké biblické citáty Citáty o rodině
 • 4. Pokud si tedy myslíte, že stojíte pevně, dejte si pozor, abyste nespadli! 1 Korintským 10:12
 • 5. Ať už tedy jíte, pijete nebo děláte cokoli, vše dělejte k Boží slávě. 1 Korintským 10:31
 • 6. Neboť jako se žena narodila z muže, tak se i muž narodil ze ženy. Ale všechno pochází od Boha. 1 Korintským 11,12 – Krátké biblické citáty
 • 7. Existují různé druhy darů, ale rozděluje je tentýž Duch. 1 Korintským 12:4
 • 8. Stejně tak se tělo neskládá z jedné části, ale z mnoha. 1 Korintským 12:14
 • 9. Mluvím-li lidskými nebo andělskými jazyky, ale nemám-li lásku, jsem jen řinčící gong nebo zvonící činel. 1 Korintským 13:1
 • 10. Láska je trpělivá, láska je laskavá. Není žárlivá, není vychloubačná, není pyšná. 1 Korintským 13:4
 • Filmy o svatých, které byste měli vidět
 • Nejvroucnější modlitba za děti
 • Deset přikázání
 • Citáty o dětech

 

Citáty z Bible na každý den

 

Citáty z Bible na každý den
Citáty z Bible na každý den

 

 • 11. A nyní zbývají tyto tři: víra, naděje a láska. Největší z nich je však láska. 1 Korintským 13:13
 • 12. Následujte cestu lásky a vroucně toužte po duchovních darech, zejména po daru proroctví. 1 Korintským 14:1
 • 13. „Špatná společnost kazí dobrý charakter.“ 1 Korintským 15:33
 • 14. Buďte na stráži, stůjte pevně ve víře, buďte odvážní, buďte silní. 1 Korintským 16:33
 • 15. Pamatujte si toto: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo hojně rozsévá, bude také hojně sklízet. 2 Korintským 9:6 – Biblické citáty na každý den
 • 16. Všechno má svůj čas a každá činnost pod nebem svůj čas Kazatel 3:1
 • 17. Je čas plakat i čas smát se, je čas truchlit i čas tančit Kazatel 3,4
 • 18. Proto každý z vás musí odložit lež a mluvit pravdu se svým bližním, neboť všichni jsme údy jednoho těla. Efezským 4,25 – Biblické citáty na každý den
 • 19. Ať z vašich úst nevychází nevhodná řeč, ale jen to, co je užitečné k budování druhých podle jejich potřeb, aby to bylo ku prospěchu těm, kdo slyší. Efezským 4:29
 • 20. Zbavte se veškeré hořkosti, hněvu a zloby, hádavosti a pomluv spolu s každou formou špatnosti. Efezským 4:31
 • Modlitba růžence – Jak se modlit růženec
 • Nejsilnější modlitba za uzdravení
 • Citáty o lidech

 

Citáty z Bible pro povzbuzení

 

Citáty z Bible pro povzbuzení
Citáty z Bible pro povzbuzení

 

 • 21. Nemějte nic společného s neplodnými skutky temnoty, ale spíše je odhalujte. Efezským 5:11
 • 22. Dávejte si proto velký pozor, jak chodíte, ne jako nemoudří, ale jako moudří. Efezským 5:15
 • 23 Náš boj totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládcům, proti autoritám, proti mocnostem tohoto temného světa a proti duchovním silám zla v nebeských říších. Efezským 6,12 – Biblické citáty pro povzbuzení
 • 24. Zažili jste toho tolik zbytečně – pokud to opravdu bylo zbytečné? Galatským 3,4 – Biblické citáty pro povzbuzení
 • 25. Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota a věrnost. – Galatským 5:22
 • 26 Proto musíme dávat co největší pozor na to, co jsme slyšeli, abychom se nedali svést z cesty. Židům 2.1
 • 27. A uvažujme, jak se můžeme navzájem povzbuzovat k lásce a dobrým skutkům Židům 10,24
 • 28 Víra je jistota toho, v co doufáme, a jistota toho, co nevidíme. Židům 11.1
 • 29. „Udělejte svým nohám rovné stezky“, aby chromí nebyli trápeni, ale uzdraveni. Židům 12:13
 • 30. Pokračujte ve vzájemné lásce jako bratři a sestry. Židům 13.1
 • Modlitba za uzdravení těla a duše – Modlitba ze srdce
 • Citáty o lásce

 

Nejkrásnější citáty z Bible

 

Nejkrásnější citáty z Bible
Nejkrásnější citáty z Bible

 

 • 31. Nezapomínejte na pohostinnost vůči cizincům, protože někteří lidé prokazují pohostinnost andělům, aniž by o tom věděli. Židům 13,2 – Nejlepší biblické citáty
 • 32. Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem, kdo kladou tmu za světlo a světlo za tmu, kdo kladou hořké za sladké a sladké za hořké. Izajáš 5,20 – Nejlepší biblické citáty
 • 33. Považujte to za čistou radost, bratři a sestry, kdykoli čelíte různým zkouškám Jakub 1:2.
 • 34. Neboť slunce vychází s žárem a uvadá rostlinu, její květ uvadá a její krása je zničena. Stejně tak i bohatí chřadnou, i když se věnují svému podnikání. Jakub 1:11
 • 35. Moji drazí bratři a sestry, všimněte si tohoto: Každý by měl být rychlý v naslouchání, pomalý v mluvení a pomalý v hněvu Jakub 1:19.
 • 36. Lidé jsou ospravedlňováni tím, co dělají, nejen vírou. Jakub 2.24
 • 37. Co je příčinou hádek a sporů mezi vámi? Nepocházejí z vašich tužeb, které ve vás bojují? Jakub 4.1
 • 38. Je mezi vámi někdo, kdo má potíže? Ať se modlí. Je někdo spokojený? Ať zpívají písně chvály. Jakub 5:13
 • 39. Srdce je nade vše záludné a nevyléčitelné. Kdo mu může rozumět? Jeremiáš 17:9
 • 40. Světlo svítí ve tmě a tma ho nepřemohla. Jan 1,5
 • Modlitba před zkouškou – požádejte Boha o pomoc

 

Boží slovo Citáty

 

Boží slovo Citáty

 

 • 41. Tělo rodí tělo, ale Duch rodí ducha. Jan 3:6
 • 42. Přestaňte soudit jen podle vzhledu, ale posuzujte správně. Jan 7:24
 • 43. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Jan 10:11
 • 44. Dávám vám nový příkaz: Milujte se navzájem. Jak jsem já miloval vás, tak se i vy milujte navzájem. Jan 13,34 – Boží slovo citáty
 • 45. Můj příkaz zní: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan 15:12
 • 46. Nikdo nemá větší lásku, než je tato: položit život za své přátele. Jan 15:13
 • 47. Posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Jan 17,17 – Boží slovo citáty
 • 48. Pokud tvrdíme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 1 Jan 1:8
 • 49. Drahé děti, nemilujme slovem nebo jazykem, ale skutkem a pravdou. 1 Jan 3:18
 • 50. Kdo nemiluje, nezná Boha, neboť Bůh je láska. 1 Jan 4:8
 • Modlitba za děti : Účinná modlitba za děti

 

Biblický verš

 

Biblický verš

 

 • 51. Jsou ze světa, a proto mluví z jeho pohledu a svět jim naslouchá. 1 Jan 4,5
 • 52. V lásce není strach. Dokonalá láska však zahání strach, protože strach souvisí s trestem. Kdo se bojí, není dokonalý v lásce. 1 Jan 4,18 – Biblický verš
 • 53. Kvůli pravdě, která v nás žije a bude s námi navždy 2 J 1:2 -Bible verse
 • 54. Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti kráčejí v pravdě. 3 Jan 1,4
 • 55. Milosrdenství, pokoj a láska ať jsou s vámi v hojnosti. Juda 1,2
 • 56. Čiňte druhým tak, jak chcete, aby oni činili vám. Lukáš 6:31
 • 57. K čemu ti bude, když získáš celý svět, ale ztratíš svou duši? Marek 8,36
 • 58. Blahoslavení tiší, neboť oni zdědí zemi. Matouš 5,5
 • 59. Blahoslavení, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5,6
 • 60. Blahoslavení milosrdní, neboť jim bude prokázáno milosrdenství. Matouš 5,7

 

Citáty z knihy sv. písma

 

citáty z Písma

 

 • 61. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími dětmi. Matouš 5,9
 • 62. Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují Matouš 5,44
 • 63. Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kam se vloupávají zloději a kradou. Matouš 6:19
 • 64. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Matouš 6,21 – Citáty z knihy sv. písma
 • 65. Co ti prospěje, když získáš celý svět, ale ztratíš svou duši? Nebo co můžete dát výměnou za svou duši? Matouš 6,26 – Citáty z knihy sv. písma
 • 66. Nesuďte, neboť i vy budete souzeni. Matouš 7:1
 • 67. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevřou se vám dveře. Matouš 7:7
 • 68. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, se otevřou dveře. Matouš 7,8
 • 69. Vejděte úzkou branou. Široká je totiž brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnozí jí vcházejí. Matouš 7:13
 • 70. Dejte si pozor na falešné proroky. Přicházejí k vám v rouše beránčím, ale uvnitř jsou to divocí vlci. Matouš 7:15

 

Biblické citáty o víře

 

Biblické citáty o víře

 

 • 71. Druhá věta je podobná: „Miluj svého bližního jako sám sebe. Matouš 22:39
 • 72. Nakonec buďte všichni stejně smýšlející, soucitní, milujte se navzájem, buďte soucitní a pokorní. 1 Petrova 3:8
 • 73. Buďte ostražití a střízliví. Váš nepřítel ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 1 Petr 5:8 – Biblické citáty o víře
 • 74. Proto se ze všech sil snažte, abyste ke své víře přidali dobro a k dobrotě poznání. 2 Petrův 1,5
 • 75. A k poznání sebeovládání, k sebeovládání vytrvalost a k vytrvalosti zbožnost 2 Petr 1,6
 • 76. A ke zbožnosti vzájemná náklonnost a k vzájemné náklonnosti láska. 2 Petrův 1:7
 • 77. Nečiňte nic ze sobecké ctižádosti nebo marnivé domýšlivosti. Spíše si v pokoře važte druhých lépe než sebe Filipským 2:3 – Biblické citáty o víře
 • 78. Především si střežte své srdce, neboť vše, co děláte, vychází z něj. Přísloví 4,23
 • 79. Pýcha předchází záhubu, povýšený duch pád. Přísloví 16.8
 • 80. Veselé srdce je dobrý lék, ale zdrcený duch vysušuje kosti. Přísloví 17,22

 

Citáty o Bohu

 

Citáty o Bohu

 

 • 81. Vydejte děti na cestu, kterou mají jít, a ani když zestárnou, nesejdou z ní. Přísloví 22.6
 • 82. Kde není zjevení, lidé odmítají zdrženlivost, ale blahoslavení jsou ti, kdo dbají na poučení moudrosti. Přísloví 29:18 – Citáty o Bohu
 • 83. Blahoslavení, kdo nechodí s bezbožníky, nestojí na cestě hříšníků a nesedí ve společnosti posměvačů Žalmy 1:1 – Citáty o Bohu
 • 84. Všichni totiž zhřešili a chybí jim Boží sláva Římanům 3,23
 • 85. Co tedy máme říct? Máme pokračovat v hřešení, aby milost vzrostla? Římanům 6:1
 • 86. Hřích už totiž nebude vaším pánem, protože nejste pod zákonem, ale pod milostí. Římanům 6:14
 • 87. Vyzývám vás, bratři a sestry, abyste se měli na pozoru před těmi, kdo způsobují rozdělení a kladou vám do cesty překážky, které jsou v rozporu s učením, jemuž jste se naučili. Držte se od nich dál. Římanům 6:17
 • 88. Mysl ovládaná hříšnou přirozeností je smrt, ale mysl ovládaná Duchem je život a pokoj. Římanům 8:6
 • 89. Věřím, že naše současné utrpení není hodno srovnání se slávou, která nám bude zjevena. Římanům 8:18
 • 90. Láska musí být upřímná. Nenáviďte to, co je špatné, držte se toho, co je dobré. Římanům 12:9

 

Citáty z knihy sv. písma

 

 • 91. Buďte si navzájem oddáni v lásce. Ctěte jeden druhého více než sebe. Římanům 12,10 – Citáty z knihy sv. písma
 • 92. Buďte radostní v naději, trpěliví v soužení, věrní v modlitbě. Římanům 12,12 – Citáty z knihy sv. písma
 • 93. Pokud je to možné a záleží na vás, žijte se všemi v míru. Římanům 12:18
 • 94. Přijímejte ty, jejichž víra je slabá, aniž byste se hádali o sporných věcech. Římanům 14:1
 • 95. Nebuďme tedy jako ostatní, kteří spí, ale buďme bdělí a střízliví. Tesalonickým (1) 5,6
 • 96. Nedovolte, aby se na vás někdo díval svrchu kvůli vašemu mládí, ale dávejte věřícím příklad v řeči, v chování, v lásce, ve víře a v čistotě. 1 Timoteovi 4:12
 • 97. Nic jsme totiž na svět nepřinesli a nic si z něj nemůžeme vzít. 1 Timoteovi 6:7
 • 98. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. Někteří lidé se v touze po penězích vzdálili od víry a pronikli mnoha bolestmi. 1 Timoteovi 6:10
 • 99. Když si vzpomenu na tvé slzy, toužím tě vidět, abych se mohl naplnit radostí. 3 Timoteovi 1:4
 • 100. Upozorněte lidi jednou a pak je varujte podruhé. Pak už s nimi nemějte nic společného. Titovi 3:10
 • Účesy pro řídké vlasy

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button