POŽADAVKYZajímavosti

Modlitba růžence – Jak se modlit růženec

Modlitba růžence . Jak se modlit růženec ? Radostný růženec, Slavnostní růženec, Bolestný růženec, Růženec světla, Růženec k nebeskému Otci, Růženec k úctě Ducha svatého, Eschatologický růženec, Sedm radostných růženců (františkánský), Sedmibolestný růženec, obětní růženec otce Pia, růženec k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, růženec k Mariiným slzám, růženec ke Králi míru, růženec za duše v očistci.

 

Modlitba růžence

 

Úvod:

1x Věřím v Boha…
1x Otče náš…
3x Zdrávas Maria… za jménem Ježíš následuje a), po dalším slově Ježíš následuje b), po posledním Ježíšově slově následuje c)
1x Sláva Otci…
Každý desátek se skládá z:

1x Otče náš…
10x Zdrávas, Maria… Za jménem Ježíš je v každém desátku přidáno jedno tajemství, celkem je tedy pět desátků a v každém desátku je přidáno jedno tajemství, tj. celkem je pět tajemství 1., 2., 3., 4., 5..
1x Sláva Otci…
1x fatimská modlitba, která se vkládá na konec každého desátku:
„Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně a přiveď všechny duše do nebe, zvláště ty, které nejvíce potřebují tvé milosrdenství.“

 

V části Radostný růženec je podrobně popsáno, jak se modlit Radostný růženec s tajemstvími, a podobně se modlí i ostatní tajemství Bolestného, Slavnostního a Světlého růžence, Růženec klanění Ducha svatého a Růženec k nebeskému Otci. Nejvroucnější modlitba za děti

 

V pondělí se modlí radostný růženec, v úterý se modlí bolestný růženec, ve středu se modlí slavnostní růženec, ve čtvrtek se modlí růženec světla, v pátek se modlí bolestný růženec, v sobotu se modlí radostný růženec, v neděli se modlí slavnostní růženec. Modlitba za děti : Účinná modlitba za děti

Radostný růženec

 

jak se modlit rouhač

Modlí se v pondělí a v sobotu a v dalších dnech adventní doby.

a) který může rozmnožit naši víru.

(b) které mohou posílit naši naději.

c) které nechají vzplanout naši lásku.

tajemství radostného růžence:

Kterého jsi, Panno, počala z Ducha svatého.
Které jsi, Panno, měla na sobě, když jsi navštívila Alžbětu.
Kterého jsi, Panno, porodila v Betlémě.
Kterého jsi, Panno, obětovala se svatým Josefem v chrámu.
Kterého jsi, Panno, se svatým Josefem v chrámu našla.

 

Když se modlí radostný růženec:

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, a v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, našeho Pána, který byl počat z Ducha svatého, narodil se z Panny Marie, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil k mrtvým, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a sedí po pravici všemohoucího Boha Otce, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, ve svatou katolickou církev, ve společenství svatých, v odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla a ve věčný život. Amen

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Křesťanské filmy

 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého života, Ježíš, který rozmnožuje naši víru. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti. Amen.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého života, Ježíš, který posiluje naši naději. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti. Amen.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého života, Ježíš, který rozněcuje naši lásku. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti. Amen.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, tak i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Opakujeme desetkrát: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi, panno, počala z Ducha svatého. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti. Amen.

 

Růženec – Modlitba růžence

 

Po desáté: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, tak i nyní a na věky věků. Amen. „Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně a přiveď všechny duše do nebe, zvláště ty, které nejvíce potřebují tvé milosrdenství.“

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Opakujeme desetkrát: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi, Panno, porodila ve svém lůně při návštěvě Alžběty. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti. Amen.

 

Po desáté: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, tak i nyní a na věky věků. Amen. „Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně a přiveď všechny duše do nebe, zvláště ty, které nejvíce potřebují tvé milosrdenství.“

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Opakujte 10krát

 

Opakujeme desetkrát: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi, panna, porodila v Betlémě. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti. Amen.

Po desáté: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, tak i nyní a na věky věků. Amen. „Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně a přiveď všechny duše do nebe, zvláště ty, které nejvíce potřebují tvé milosrdenství.“

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Opakujeme10krát: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi jako panna se svatým Josefem obětovala v chrámě. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti. Amen.

Po desáté: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, tak i nyní a na věky věků. Amen. „Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně a přiveď všechny duše do nebe, zvláště ty, které nejvíce potřebují tvé milosrdenství.“

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

 

Opakujeme desetkrát: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, kterého jsi, Panno, našla se svatým Josefem v chrámě. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti. Amen.

 

Po desáté: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, tak i nyní a na věky věků. Amen. „Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně a přiveď všechny duše do nebe, zvláště ty, které nejvíce potřebují tvé milosrdenství.“

 

Nakonec se před mariánskou antifonou Pod tvou ochranou :

Královno nejsvětějšího růžence, oroduj za nás.
Královno rodiny, přimlouvej se za nás.
Královno míru, oroduj za nás
Po mariánské antifoně Pod tvou ochranou následuje modlitba Svatého otce.

Bolestný růženec

Modlí se v úterý a v pátek a v dalších postních dnech.

(a), který osvěcuje naše chápání.

(b) která posiluje naši vůli.

c), která posiluje naši paměť.

 

síla modlitby rouhače

tajemství Bolestného růžence:

Který pro nás potil krev.
Což pro nás bičovaný byl.
Který byl pro nás korunován trním.
který za nás nesl těžký kříž.
který byl za nás ukřižován.

Slavnostní růženec Modlitba růžence

Modlí se ve středu a v neděli a v dalších dnech velikonoční doby.

a) kdo mu dovolí, aby nařídil naše myšlenky,

b) kteří se nechávají vést našimi slovy,

(c) Kdo má spravovat naše díla.

Tajemství slavnostního růžence:

 

který slavně vstal z mrtvých.
který slavně vystoupil do nebe.
který nám poslal Ducha svatého.
který tě, Panno, vzal do nebe.
který tě, Panno, korunoval v nebi.
Růženec světla
Modlí se ve čtvrtek.
a) který je Světlem našeho života,
b) který nás uzdravuje milosrdnou láskou,
(c) který nás vezme k sobě do věčné slávy.

tajemství růžence světla:

který byl pokřtěn v Jordánu a zahájil svou veřejnou službu.
který zázrakem v Káně Galilejské otevřel srdce učedníků k víře.
který hlásal Boží království a vyzýval lidi k pokání.
který se zjevil v božské slávě na hoře Proměnění.
který nám dal sám sebe jako pokrm a nápoj ve Svátosti oltářní.

zkrácená tajemství růžence světla:

který byl pokřtěn v Jordánu.
který se zjevil na svatbě v Káně.
který hlásal Boží království a pokání.
která se změnila v horu Tabor.
který ustanovil Svátost oltářní
Růženec k nebeskému Otci
první tajemství růžence k nebeskému Otci.

 

jehož nebeský Otec miluje všechny své děti.
jehož nebeský Otec chrání všechny své děti.
jehož nebeský Otec pečuje o všechny své děti.
kterým nebeský Otec vede všechny své děti.
jehož nebeský Otec má radost ze všech svých dětí.

 

modlitba rouhače

 

druhé tajemství růžence k nebeskému Otci

 

jehož nebeskému Otci náleží veškerá úcta.
jehož nebeskému Otci patří všechna chvála.
jehož nebeskému Otci patří veškeré díky.
jehož nebeskému Otci náleží veškerá úcta.
jehož nebeskému Otci patří veškerá láska.

 

Korunka Božího milosrdenství

Úvod:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodině naší smrti. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, a v Ježíše Krista, jeho jediného Syna, našeho Pána, který byl počat z Ducha svatého, narodil se z Panny Marie, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil k mrtvým, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a sedí po pravici všemohoucího Boha Otce, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, ve svatou katolickou církev, ve společenství svatých, v odpuštění hříchů, ve vzkříšení těla a ve věčný život. Amen

 

Následují modlitby:

 

Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, Duši a Božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na odčinění našich hříchů a hříchů celého světa.

Po ní opakujeme desetkrát za sebou (na malých zrnkách): Pro jeho bolestné umučení, smiluj se nad námi a nad celým světem!

Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, Duši a Božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na odčinění našich hříchů a hříchů celého světa.

Po ní opakujeme desetkrát za sebou (na malých zrnkách): Pro jeho bolestné umučení, smiluj se nad námi a nad celým světem!

Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, Duši a Božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na odčinění našich hříchů a hříchů celého světa.

Po ní opakujeme desetkrát za sebou (na malých zrnkách): Pro jeho bolestné umučení, smiluj se nad námi a nad celým světem!

Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, Duši a Božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na odčinění našich hříchů a hříchů celého světa.

Po ní opakujeme desetkrát za sebou (na malých zrnkách): Pro jeho bolestné umučení, smiluj se nad námi a nad celým světem!

Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, Duši a Božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na odčinění našich hříchů a hříchů celého světa.

Po ní opakujeme desetkrát za sebou (na malých zrnkách): Pro jeho bolestné umučení, smiluj se nad námi a nad celým světem!

Nakonec se třikrát pomodlíme modlitbu: „Svatý Bože, Svatý Mocný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!“

Pak se vysloví prosba o přímluvu: „Matko Božího milosrdenství, oroduj za nás! Svatá sestro Faustýno, orodujte za nás! Svatý Jan Pavle II., oroduj za nás!“

Nakonec může ještě třikrát říct: Ježíši, důvěřuji Ti.

 

Růženec k uctívání Ducha svatého Modlitba růžence

 

Modlitba růžence 

a) kdo nás stvořil

b) který nás vykoupil

c) který nás posvětil

tajemství růžence klanění Ducha svatého:

která činí naše srdce schopným přijímat plnost darů Ducha svatého.
který nám sesílá dary Ducha svatého a rozmnožuje a posiluje nás třemi božskými ctnostmi: vírou, nadějí a láskou.
který nás skrze Ducha svatého posiluje, osvěcuje, vede, řídí a posvěcuje.
který rozněcuje naše srdce láskou Ducha svatého a naplňuje nás hlubokou pokorou, mírností, silou a svatostí.
který nám sesílá sedm darů Ducha svatého a dvanáct plodů Ducha, který nám dává všechno dobré a odnímá všechno zlé.
Ke konci růžence (třikrát): „Neposkvrněně počatá Panno Maria, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“

 

Získané zkušenosti

 

 • Slova Panny Marie při zjevení v Austrálii 31. května 1985 (o devítidenní pobožnosti)
  Dnes, drahé dítě, přicházím, abych dětem země přinesl modlitební novénu, která má velkou moc. Je modlitbou za povznesení vašeho života. Tato modlitba osvítí vašeho ducha a vaše srdce. Denně se pomodlete 7 růženců ke cti Ducha svatého. Budete-li tyto věci dodržovat, dám vám skrze svého Ženicha Ducha svatého následující milosti.
 • Milost, že už nikdy neurazíš svého Boha smrtelným hříchem.
 • Očistcem neprojdeš, pokud se očistíš na zemi.
 • Po smrti budete vyzvednuti na místě, kde Serafíni uctívají Boha.
 • Jména těch, kdo šíří úctu a lásku k Duchu svatému, budou zapsána v Neposkvrněném Srdci Panny Marie a nikdy nebudou vymazána.
 • Ti, kdo se budou modlit tuto novénu, budou naplněni dary Ducha svatého a budou poznamenáni na cestě do nebe.
 • Každý člověk, který se zasvětí této úctě, se stane ohnivým chrámem Ducha svatého, kam přijde a bude přebývat Bůh Otec i Bůh Syn.
 • Ti, kdo mě budou uctívat pod jménem Nevěsty Ducha Svatého, získají velkou lásku k Ježíši v Eucharistii a ke mně, Matce Boží.
 • Mé drahé dítě, šiř tuto novénu sedmi slibů, aby na zemi padlo mnoho milostí.

 

Eschatologický růženec

pro koho žijeme
komu umíráme
kterému patříme v životě i ve smrti
který vládne navěky;
kdo žije a pracuje v církvi;
který se vrátí ve slávě;
který bude soudit živé i mrtvé;
která obnoví všechny věci.

Po každém desátku se říká: „Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen. Pojď, Pane Ježíši!“

Sedm radostných růženců (františkánský) Modlitba růžence

Modlitba růžence, modlitba růžence 7×10 malých zrnek + 7 velkých zrnek
kteří mohou rozmnožit naši víru.
která posiluje naši naději.
které mohou roznítit naši lásku.
Kterého jsi, Neposkvrněná Panno, počala s radostí z Ducha svatého.
kterou jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí nosila, když jsi navštívila Alžbětu.
Kterého jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí porodila v Betlémě.
kterou Neposkvrněná Panna ráda předložila třem králům k uctívání.
Kterou jsi, Neposkvrněná Panno, s radostí našla v chrámu.
kterého Neposkvrněná Panna po jeho zmrtvýchvstání radostně přivítala jako první.
který tě, Neposkvrněná Panno, s radostí vzal do nebe a korunoval tě Královnou nebe a země.

Získané zkušenosti

Františkánský (sedmi radostný) růženec má svůj původ v legendě, podle níž zbožný mladík každý den zdobil obraz Panny Marie květinami. Když vstoupil do noviciátu, už to nedokázal. Ve své prostotě si myslel, že ho Panna Maria připraví o svou lásku, a velmi tím trpěl. Zjevila se mu však Matka Boží, potvrdila jeho povolání k řádu a požádala ho, aby jí denně místo květin obětoval 72 Zdrávasů rozdělených do desítek (podle křesťanské tradice, podle níž se Panna Maria dožila 72 let) a rozjímal s ní o jejích sedmi radostech. Stalo se to kolem roku 1420. Tato úcta se rychle rozšířila po celém františkánském světě, zejména díky svatému Janu Kapistránskému.

 

Sedmibolestný růženec

 • Modlitba růžence, růženec má 7×7 malých + 7 velkých zrn.
 • jehož utrpení ti bylo zvěstováno od Simeona.
 • se kterým jsi utekl do Egypta
 • kterého jsi s bolestí hledal v chrámu
 • které jsi potkal na křížové cestě
 • kterého jsi viděl umírat na kříži
 • jehož mrtvé tělo jsi držel v náručí
 • kterou s bolestí uložila do hrobu
 • Místo Sláva Otci… je třeba říci: Maria, Matko milosrdenství, vtiskni mi do srdce živou bolest nad utrpením svého syna.

 

Obětní růženec otce Pia Modlitba růžence

Posláno přímo k Nejsvětější Trojici a k Panně Marii, Matce Boží a naší Matce.

 

Home

Obětujeme za celý svět: s celým nebem, ve jménu celého lidstva a za celé lidstvo, s dušemi v očistci a za ně. A kolikrát se budu modlit, kéž se mohu při každé modlitbě spolehnout na Boží milosrdenství, i když na to nemyslím. Modlitba růžence.

 

Svatý Michaeli archanděli, chraň nás v boji. Buď naším ochráncem před zlobou a úklady ďábla. Pokorně prosíme Boha, aby mu ukázal svou moc! A ty, kníže nebeských zástupů, Boží mocí zažeň do pekla satana a jiné zlé duchy, kteří se potulují světem a ničí duše. Amen.

 

Přijď, ó Duchu svatý, a vylij na nás bohaté paprsky svého světla! Přijď, nebeský Otče, dárce mnoha darů, osvěť naše srdce.

 

Milovaný Ježíši, ty jsi plný Ducha svatého, ty sám jsi Boží Syn. Vylij na nás svého Ducha svatého se svými sedmi dary a dvanácti plody, aby nás zlý duch opustil.

 

 • Na začátek Věřím…, Sláva Otci…, Otče náš…, 3 x Zdrávas Maria milosti… (s úvodními tajemstvími), Sláva Otci…
 • Na každé Zdrávas Maria desátek 1 x Otče náš 1 x Zdrávas Maria (s tajemstvím), pak další: Svatá Maria, Matko Boží a naše Matko… pros za nás hříšné… 1 x Sláva Otci 1 x Ó, Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.
 • Po každém desátku , Milovaní, chválena, blahoslavena, vyvýšena a oslavena buď Nejsvětější a Nejčistší Trojice a eucharistické Srdce Pána Ježíše skrze Neposkvrněné Srdce Mariino s jejími bolestmi a slzami. Milovaný, dobrý Otče PIO, modli se za nás a modli se s námi. Požehnej nám i celému světu! Ó můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, zachraň nás od pekelného ohně, přiveď všechny duše do nebe, zvláště ty, které nejvíce potřebují tvé milosrdenství.
 • Na závěr, Věčný Otče, obětujeme sebe i celý svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Mariinu pro věčnost a tuto modlitbu, tuto oběť za všechny lidi!

 

Růženec k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

 

 • Na začátek se na počest pěti svatých jiter našeho božského Vykupitele pětkrát po sobě požehnáme. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
 • K velkým zrnům Bolestného a Neposkvrněného Srdce Mariina, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!
 • Na prvních třech zrníčkách  Ó můj Bože, věřím v Tebe, neboť jsi nekonečně dobrý! Ó můj Bože, doufám v Tebe, neboť jsi nekonečně milosrdný! Ó můj Bože, miluji Tě, neboť jsi hoden lásky nade vše!
 • Naše Matko, zachraň nás plamenem lásky svého Neposkvrněného Srdce!
 • Po každém desátku rozšiř milostivé působení svého plamene lásky na celé lidstvo nyní i v hodině naší smrti. Amen!
 • A konečně : Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako bylo na počátku, budiž i nyní a na věky věků. Amen.

 

Růženec ke cti slz Panny Marie

růženec má 7×7 malých + 7 velkých zrnek

Pro začátek
Místo „Věřím v Boha“ se modlíme:

 

Ukřižovaný Spasitel! Klečíme u Tvých nohou a přinášíme Ti slzy toho, který Tě s vroucí a soucitnou láskou doprovázel na Tvé bolestné křížové cestě. Dej nám, ó dobrý Učiteli, abychom porozuměli učení, které nám dávají bolestné slzy Tvé svaté Matky, abychom mohli plnit Tvou vůli na zemi a stali se tak hodnými v nebi Tě chválit a oslavovat po celou věčnost. Amen.

 

 • Na velkých zrnech „Ó Ježíši, pohlédni na Mariiny krvavé slzy a bolestí probodené Srdce té, která Tě nejvíce milovala na zemi a nejvíce Tě miluje v nebi.
 • Na sedmi malých zrnkách : „Ó, Ježíši, vyslyš naše prosby za bolestné slzy své nejsvětější Matky!“
 • Na konci se třikrát opakuje na malých zrnkách : „Ó Ježíši, pohlédni na Mariiny krvavé slzy a bolestí probodené Srdce té, která Tě nejvíce milovala na zemi a nejvíce Tě miluje v nebi.

 

Modlitba na úmysl Svatého otce

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od Zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodině naší smrti. Amen.Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku, tak i nyní i vždycky, na věky věků, amen. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, vyslyš Svatého otce, papeže Františka, svého zástupce, aby dosáhl všeho, o co ve tvém jménu prosí nebeského Otce. Vždyť žiješ a kraluješ na věky věků.

 

Konečně modlitba

Ó, Maria, Matko lásky, bolesti a milosrdenství!

Prosíme Tě, spoj své prosby s našimi, aby Tvůj božský Syn Ježíš, k němuž se s důvěrou obracíme pro Tvé slzy, milostivě vyslyšel naše volání a kromě milostí, o něž prosíme tímto růžencem, nám udělil korunu věčného života. Amen.

V Brazílii a dalších zemích vznikají skupiny 30 rodin. Každá rodina se sejde v určený den v 19 hodin. hodinu se modlil ve spojení s Bolestnou Matkou a z lásky k ní růženec ke cti jejích slz. Ne všechny rodiny se tedy musí modlit růženec denně, ale každá jen jeden večer v měsíci, a přesto se tato modlitba koná po celý měsíc.

Vyprosila si již mnoho milostí. Božský Spasitel slíbil, že vyslyší prosby každého, kdo ho bude prosit o slzy své nejsvětější Matky. Nakonec je známo, že Spasitel obzvlášť odměňuje úctu k bolestem své svaté Matky. – Mnozí uvádějí, že díky takzvané růžencové novéně obdrželi nápadné milosti a vyslyšení. Devět dní se modlili růženec ke cti slz Panny Marie, přijali sv. svátosti a konat skutky lásky k bližnímu. – Slyšeli jsme od řeholníků, že tato modlitba se pro ně stala milým zvykem a že jí děkují za mnohé mimořádné milosti, kterých dosáhli. Proto se ji modlí několikrát denně, aby získali milosti pro sebe, obrácení pro hříšníky, bludaře a nevěřící, přispěli misionářům a vysvobodili duše z očistce. – Věřící, zbožná a horlivá duše ví, o co může a má prosit dobrého Spasitele skrze slzy jeho nejsvětější Matky. Modlitba růžence.

 

Modlitba růžence

 

Vzhledem k tomu všemu se nedivme, že církevní hierarchie tento způsob uctívání bolestí Matky Boží nejen blahosklonně přijímá, ale dokonce ho šíří, ba dokonce dovoluje, aby se slavil na svátek Slz Panny Marie.20. února, jako tomu bylo v Institutu misionářů Ukřižovaného Spasitele v Bahii.

 

Úcta k slzám Panny Marie je Pánu velmi drahá. Po drahocenné krvi, kterou za nás Spasitel prolil, není před Bohem nic cennějšího než bolestné slzy jeho svaté Matky.

 

Pán Ježíš stále obětuje své utrpení a svou krev nebeskému Otci za naši spásu a přeje si, abychom je obětovali spolu s ním, jak to učil své vyvolené duše ve svých zvláštních zjeveních. Stejně tak si přeje, abychom zbožně a vděčně vzpomínali na slzy Jeho Matky a obětovali Mu je. Slzy jsou naším pokladem, protože byly prolity za nás. Jsou nejlaskavější modlitbou Nejsvětější Panny za nás.

 

Růženec ke Králi míru – Růžencová modlitba

Modlí se jako klasický růženec, ale s těmito tajemstvími:

 • …Ježíš, který nás skrze naši Matku učí pokoji.
 • …Ježíš, který za nás nesl utrpení, abychom my mohli dát pokoj.
 • …Ježíš, který odešel k Otci, aby nám připravil věčný pokoj.
 • …Ježíš, který sesílá Ducha svatého, abychom byli plní lásky a pokoje.
 • …Ježíš, který nám svou vládou dává poznat, že je pro nás Králem pokoje.

Získané zkušenosti

Naše Matka nás vyzývá, abychom se modlili tento růženec. Dala nám ho se vzkazem v Dechtice 23. Leden 1996.

 

Modlitba růžence za duše v očistci

 

Růženec za duše v očistci

Modlitba růžence, Modlí se jako klasický růženec, ale s následujícími prosbami:

 • …Ježíš. Pane Ježíši, pro své velké milosrdenství dovol duším v očistci překročit tvou nebeskou bránu.
 • …Ježíš. Pane Ježíši, ty jsi milostivý, dej jim spatřit svou svatou tvář.
 • …Ježíš. Pane Ježíši, přijmi je a přidej je k zástupu svých vyvolených.
 • …Ježíš. Pane Ježíši, až budou ve tvém příbytku, dej, ať se tam radují se všemi tvými archanděly.
 • …Ježíš. Pane Ježíši, když se z tebe radují, naplň je svou milosrdnou Láskou.
 • Po každé Sláva Otci následuje: „Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji, amen.“

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button