Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
POŽADAVKYZajímavosti

Modlitba za mír, 15 modliteb proti válce

Modlitba za mír, 15 modliteb proti válce. Vyjádřete své prosby o mír Bohu pomocí těchto modliteb za mír. Kéž vám Bůh požehná pokojem mysli a ducha, když mu důvěřujete, že vás ochrání a že se vám bude dařit.

Kdykoli jsme zahlceni chaosem a těžkostmi života, můžeme se v modlitbě obrátit k Bohu o pokoj a útěchu. V listu Filipanům 4,6 se píše: „O nic se nestarejte, ale ve všem s díky a modlitbou předkládejte své prosby Bohu.“

 

Jak se můžeme modlit za mír, je jednoduché. Nejprve upřímně vyjádřete svou víru a důvěru v Boha jako svého Pána a Spasitele. Pak předneste Bohu svou prosbu o pokoj, ať už ho potřebujete v jakémkoli osobním smyslu. Připravili jsme pro vás sbírku historických i moderních modliteb za mír, které můžete použít jako inspiraci nebo vodítko. Doplňte nebo upravte slova tak, jak se to týká vašeho života.

 

Jako lidské bytosti jsme omezeni ve svém vnímání a chápání světa, ale můžeme důvěřovat Bohu, že nás ochrání a že nám bude prospívat. Písmo říká: „Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum“ (Přísloví 3,5).

 

Zde jsme pro vás připravili seznam mocných modliteb za pokoj, které můžete použít k vyprošení útěchy a pokoje ve svém životě. Kéž vám tyto modlitby přinesou pokoj mysli, těla i duše.

 

Modlitba za pokoj v pokušení paniky

 

Modlitba za klid, když jste v pokušení propadnout panice

Modlitba za mír. Otče Bože, vím, že je normální, když se někdy ocitneme v propasti strachu a sklíčenosti. Ale nemusíme tam zůstat. Dnes jsme se rozhodli upřít svůj pohled na Tebe. A uvědomujeme si, že každá věc, za kterou vyjádříme vděčnost, je jako odrazový můstek z jámy, ve které se nacházíme. Děkujeme Ti, že nám poskytuješ své nadčasové pravdy, které nám znovu a znovu ukazují, jak jsi vždy mocný. S Tebou po boku se nemusíme bát. Ve jménu Ježíše, amen. Nejsilnější modlitba za uzdravení

Krátká modlitba proti válce

 

Krátká modlitba proti válce

Pane, děkuji ti, že jsi do mého života vložil svůj úžasný, mocný a ochranný pokoj. Jsem Ti vděčný, že jsi ji umístil tak, že stojí u vchodu do mého srdce a mysli a že ovládá mou mysl a řídí můj život. Protože to, co je ve mně, mě ovládá, rozhoduji se nechat tento mír povstat a zvítězit nade mnou. Když tento pokoj stojí u brány mého srdce a mysli, vím, že znemožní ďáblovi útočit na mé emoce a nedovolí jeho lžím a obviněním proniknout do mé mysli! Děkuji Ti, že mě tak miluješ, že jsi do mého života vložil tento mocný pokoj! Modlím se za to ve jménu Ježíše! Nejvroucnější modlitba za děti

 

Vyznávám, že mě střeží a chrání mocný Boží pokoj, který působí v mém životě. Povstává, aby ovládla mou mysl; ovládá mé myšlení a určuje stav mého života a prostředí, v němž žiji a pracuji. Okolnosti, které mě obklopují, na mě nemají žádný vliv, protože tento nadpřirozený mír stojí u brány mé mysli a emocí a sleduje vše, co se ke mně snaží dostat. Protože do mě nevstupuje žádné rozrušení, úzkost, panika ani obavy, zůstávám svobodná, klidná a vyrovnaná – dokonce i v obtížných situacích, které by mě v minulosti rozrušily! Prohlašuji to ve víře ve jménu Ježíše!

 

Krátká modlitba za mír

 

Krátká modlitba za mír

Pane, přicházím před tebe připraven vylít své starosti, obavy a strach k tvým nohám. Žádám a prohlašuji, že jsi mi zaslíbil požehnání pokoje a moci. Vneste do mé duše pokoj, který převyšuje všechno světské chápání, a učiňte mě světlem pro ostatní, aby viděli vaši moc. Krátká modlitba za mír.

 

Pane, potřebujeme tě

 

Pane, potřebujeme tě

Drahý Bože, právě teď potřebujeme tvůj pokoj a pravdu, aby uklidnily naše srdce a ducha. Když se ocitneme uprostřed noci, když se probudíme, naše naléhavé potřeby a starosti se mohou zdát zdrcující. Potřebujeme si připomínat tvou stálou lásku, uzdravení a milost. Prosíme tě, abys nás obklopil svou mocnou silou. – Debbie McDaniel

 

Modlitba za pokoj v duši

 

Modlitba za pokoj v duši

Všemohoucí Bože, žehnáme ti za náš život, chválíme tě za tvou hojnou milost a milosrdenství, kterých se nám dostává. Děkujeme vám za vaši loajalitu, i když my k vám tak loajální nejsme. Pane Ježíši, prosíme tě, abys nám dal všestranný pokoj v mysli, těle, duši i duchu. Chceme, abys uzdravil a odstranil vše, co v našich životech způsobuje stres, smutek a žal.

 

Prosíme tě, abys nás vedl na naší cestě životem a dopřál nám, aby naši nepřátelé byli s námi v pokoji. Kéž tvůj pokoj zavládne v naší rodině, na našem pracovišti, v našich podnicích a ve všem, na co vztáhneme ruce.

 

Kéž nás tví andělé pokoje provázejí, když odcházíme, a zůstávají po našem boku, když se vracíme. Ve jménu Ježíše, amen. Mastné vlasy : 5 domácích prostředků.

 

Modlitba za mír od 11. století

 

Modlitba za mír z 11. stoletíModlitba za mír z 11. století

Bože, útěcho všech truchlících a spáso těch, kdo v tebe důvěřují, dej nám v tomto umírání pokoj, o který pokorně prosíme, a nakonec nás přijmi do věčné radosti ve své přítomnosti; skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

 

Pro svobodu od hříchu

 

Pro svobodu od hříchu

Pane, milosrdně na nás shlédni a dej, ať si zvolíme cestu pokoje. Vysvoboď nás ze zajetí hříchů, které nás sužují, abychom dosáhli příbytku nebeského Jeruzaléma skrze Ježíše Krista. Amen.

Dej nám klid a mír

 

Dej nám klid a mír

 

Pane Bože, dej nám svůj pokoj, neboť jsi nám dal všechno: pokoj odpočinku, pokoj soboty, která nemá večer, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Krátká modlitba za mír.

 

Přijetí míru

 

Přijetí míru

 

Drahý Pane, pomoz mi pamatovat, že ty jsi Jahve Šalom. Pomoz mi, abych se přestal snažit vytvářet pokoj ve svém životě a raději se utíkal k tobě, abych ho přijal. Ty víš, co všechno mě stresuje, Pane. Někdy se zdá, že je to ohromující. Pomoz mi více Ti důvěřovat, abych Tě mohl více poslouchat. Nechci se od vás vzdálit jako lidé v době soudců. Věřím, že až tě budu hledat, bude vše v pořádku. Ve jménu Ježíše, amen.

 

Modlitba za sílu

Pane, buď naším posvětitelem a pastýřem. Posiluj nás a pomáhej nám sloužit ti ve vší tichosti ducha na naší každodenní cestě životem s tebou; skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.

 

Dej nám věčný mír

Vyslyš nás, Pane, a smiluj se nad námi v našich nesnázích. Dej nám duchovní radost a věčný pokoj skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Modlitba za uzdravení těla i duše – Modlitba ze srdce.

Modlitba za chybějící mír

 

  Modlitba za chybějící mír

 

Otče Bože, mé srdce je plné chaosu a zmatku. Mám pocit, že se topím v okolnostech, a mé srdce je plné strachu a zmatku. Velmi potřebuji sílu a pokoj, které mi můžeš dát jen Ty. Právě teď jsem se rozhodl spočinout v Tobě. Ve jménu Ježíše, amen.

 

Modlitba za trpělivost a pokoj

Bože, nauč nás, co znamená mít víru v ticho. Když čelíme zkouškám, které přesahují naše chápání, pomoz nám najít pokoj. Pomoz mi být radostný v naději, trpělivý v soužení a věrný v modlitbě. Vše si nastavíte podle svého času. Připomeň nám, abychom trpělivě čekali a našli pokoj ve tvém plánu.

 

Důvěřovat Ježíši Modlitba za mír

Drahý Otče, děkuji ti, že mě voláš, abych ti důvěřoval ve svých těžkých dnech. Duchu Svatý, pomoz mi, prosím, upřít svůj pohled a mysl na Tebe – ne na svou schopnost zvládnout všechno s pomocí kofeinu. Pomoz mi, abych Ti důvěřoval a dychtivě očekával pokoj, který jsi mi slíbil vložit. Naplň mě svou sladkou pokojnou přítomností, když zpívám: „Ježíši, Ježíši, drahý Ježíši, ó, milost, abych Ti mohl více důvěřovat.“ Amen.

 

Bůh míru

Bože pokoje, právě teď se zastavuji, abych Ti poděkoval, nejen proto, že si to zasloužíš, ale protože to potřebuji! Když Ti nyní předkládám své konkrétní prosby, naplň mou mysl dlouhým, dlouhým seznamem velkých i malých věcí, které jsou Tvými dokonalými dary pro mě. Především Ti děkuji za Tvého Syna, za to, co pro mě udělal, a že jsem v Něm! Amen.

 

Biblické verše o míru – modlitba za mír

Řekl jsem vám to, abyste ve mně měli pokoj. Na světě budete mít soužení. Ale zachovejte si srdce, já jsem přemohl svět. ~ Jan 16:33
Kéž vám sám Pán pokoje dá pokoj v každé době a v každém směru. Ať je Pán s vámi všemi. ~ 2. Tesalonickým 3:16
Zachováváš dokonalý pokoj tomu, jehož mysl je upřena k tobě, protože v tebe doufá. ~ Izajáš 26:3
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. ~ Matouš 5:9
Pokud je to možné a záleží na vás, žijte se všemi v míru. ~ Římanům 12:18
A kéž ve vašich srdcích zavládne Kristův pokoj, k němuž jste byli skutečně povoláni v jednom těle. A buďte vděční. ~ Koloským 3:15
Svěřte mu všechny své starosti, neboť on se o vás stará. ~ 1. Petr 5:7

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button