OBECNÝ ZÁJEMZajímavosti

Nejdelší slovo na světě Vyslovit ho trvá 3 hodiny.

Nejdelší slovo na světě Jeho vyslovení trvá 3 hodiny. Jaké je nejdelší slovo na světě? Doufám, že netrpíte hippopotomonstrosesquippedaliophobia (strach z dlouhých slov).

 

Nejdelší slovo na světě

 

Nejdelší slovo na světě

 

Možná jste slyšeli, že nejdelší slovo na světě je antiidentita. Toto 28písmenné slovo, které je názvem hnutí v 19. století v Anglii proti odnárodnění anglikánské církve. Nejdelší slovo na světě je rozhodně dost úzké. Šťastní středoškoláci ho rádi vyslovují, protože jakmile znáte slovo, musíte opravdu znát jazyk.

 

 

 

 

Je tu jen jeden problém: není to nejdelší slovo. Nikdo si není zcela jistý, odkud pochází, ale představa, že antiidentita je nejdelší slovo, je jazykový mýtus. Jaké je tedy nejdelší slovo? Mastné vlasy : 5 domácích prostředků.

 

Tato otázka způsobuje určité problémy. Skutečnost je taková, že mnoho jazyků je aglutinačních. To znamená, že slova lze tvořit jednoduchým slepováním jiných, menších slov. Známým příkladem je němčina, která má pověst země se slovy pro všechno. Nejdelší slovo na světě, které je oficiálně nejdelším německým slovem (63 písmen), bylo kdysi názvem zákona o označování hovězího masa: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. V roce 2013 však zákon pozbyl platnosti a slovo bylo vyškrtnuto z knih.

 

Zajímavosti o německých slovech

 

Zajímavosti o německých slovech

 

Vzhledem k tomu, že německá slova lze tvořit spojováním menších slov, mohou se technicky neomezeně roztahovat. A němčina v tom není sama (nebo dokonce nejpůsobivější); jazyky jako finština, estonština a angličtina dokážou vytvářet nekonečně dlouhá slova. Nejdelší slovo je tedy nekonečně dlouhé. Případ je uzavřen.

 

Jste ještě tady? Dobře, fajn, to je tak trochu podvod. Musí existovat působivě dlouhá slova, která skutečně existují. Zde je několik kandidátů. Popínavé rostliny – 28 nejlepších popínavých rostlin.

 

Nejdelší slovo na světě

 

Nejdelší slovo na světě cel

 

Nejdelší slovo má 189 819 písmen a jeho vyslovení trvá tři hodiny. Muž strávil více než tři hodiny vyslovováním údajně nejdelšího slova v anglickém jazyce. Methionylthreonylthreonylglutaminyl…isoleucin“ je chemický název titinu (známého také jako „connectin“), největšího známého proteinu. Má 189 819 písmen.

 

 

Níže je uvedeno celé Nejdelší slovo na světě „titin“ se 189 819 písmeny:

 

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleuc yllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylprolylphenylalanylvalanylthreonylleucylgl ycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu cylglutamylalanylglycylalanylaspartylpartylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylseryl spartylprolylleucylalanylpartylglycylprolylthreonylisoleucylglutamylparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylfenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylfenylalanylglu tamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisol eucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylglycyli soleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspa rtylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylfenylalanylarg cylalanylglutamylasparaginyllarganylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylal anylvalvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylseryloleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylpartyl Prolylisoleucylglutamylleucylleucyleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylval. ylglutaminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofillysylprolylfenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparal. aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylglycylthreonylphenylalanyl laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylglutaminyllprolylthreonylprolythreonylthreonyllalanylglutamylthreonylpartylthreonyllarginylarginylarginylv Alylaspartylalanylthreonylvalanylparaginylserylalanylparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalanylparaginylglutamylleucylvalarylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycylthyrosylasparaginylglutaminylparaginylglutaminyl asparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyl sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylprolylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolyli soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutamyl nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyllalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylvalylglut. aminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminyltreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvaltyrosylarginyltyrosylparagin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylalanylasp artylthreonyllarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalyl aspartylaspartylalanylthreonylvalanylvalanylleucylarginylserylalanylparaginylleucylasparaginylleu cylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasp araginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylfenylalanyl prolylalanylthitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylanylisoleucylcystein ylprolylprolylaspartylalanyllaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylanylseryltyr osylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanyl lglutamylasparaginylarginylalanylalanyllyucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyll lserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycyl alanyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutaminylglutaminylhistidyllaspa raginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylp rolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisol eucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminyl fenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyllalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvaltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolylglutaminylvalanylprolyclysylparaginylparaginylparaginylal . anylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl nylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylasp artylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginyllisoleucylasparaginylleucylv Alylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaltryptophylthreonylserylalanylprol ylalanyltitinmethionylglutaminlarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanyllisoleucylcysteinylpr olylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosyl Glycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglut amylasparaginyllarginyllalanylalanyllleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysyl glutamyltyrosylasparaginyllalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylser ylalanylprolylasparaginylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylasparaginylglycylalanylglycylglycyl nylisoleucylserylglycylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparag inylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylalanylalanylalanylvalylglut aminylprolylmethionyllysylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolyl serylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleuc ylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphe lvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthr eonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl serylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonyllarginylarginylvalylaspart ylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylval ylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparagi nylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolyl alanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylalanylmethionylthreonylthr eonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginin llysylglutamylglycylalanylfenylalanylprolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglyc ylisoleucylglutamylglutamylglutamyllserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylleucylisoleucylglutamylalanylglyc ylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglutamylglyc ylalanylaspartylphenylalanylpartylphenylalanyllserylaspartylprolylleucylala nylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucyl alanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucy lmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylgluta mylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylval aspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylargi nylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasp araginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyl tyrosylparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylp ucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylalanylvalylglutaminylp rolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglu taminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvaltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutam ylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl . ylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylar ginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleu cylaspartylprolyleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylar ginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylllpr olylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonyllarginylarginylvalylaspartypar tylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylleucylvalylaspar aginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreo nylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltiti nmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloleucylcysteinylprolylprolyl spartylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylargin ylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylty rosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylpro lglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylproly lmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylgluta minylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylvaltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamyll eucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylgl utaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl. fenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylargi nylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucy anylthreonylvalanylleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparagin ylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylp henylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofiltreonylserylalanylprolylalanyltitinme thionylglutamylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyloleucylcysteinylprolylaspar tylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylgly cyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparagin ylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosyl asparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylprolyl partylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylglycylserylalanyllisoleucyllisoleucylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglut . amylprolylglutamyllysylmethionylleucylanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmet hionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylthreonylserylprolylserylglutaminyl fenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyl leucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutami nylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylanyllarginylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylu lalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphe nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucylasparaginylalanylvalylleucylaspar tylprolyleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspartylthreonylarginylaspa raginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylparaginylglutaminylparaginylglutaminylparaginyllargvalylaspartylthreon ylthreonylglutamylthreonylleucylaspartylthreonylalanyl reonylvalanylanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgluta mylleucylvalylarglycylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylasparaginylthreonylphenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofilthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylprolylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalan ylaspartylaspartylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylstyrosylglycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanyllyucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylargin ylalanyllyucylprolylleucylasparaginylhistidyl aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysyllisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethion yllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfen ylalanylvalylfenylalanylalanylleucylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylt hreonylglutaminylglutaminylglutaminyllalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylala nylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenyl alanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvaltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartyl onylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarglycylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylala nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylglutamylserylleucylfenylalanylmethionylthreonylglutamyllargines ltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylala nylphenylalanylvalanylprolylphenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglu taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartyl eucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylfenylalanylalanylglycylv alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylfenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylar ginylglutaminyllysylhistidylprolythreonylprolylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany lasparaginylleucylvalylfenylalanylparaginyllysylglycylisoleucylasparaginylglutamylfenylalanylpartylglutamylfenylalanyltyrosyl alanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalanylpartylserylvalylleucylvalanylpartylpro lylvalylglutaminylglutamylserylpro lylfenylalanylpartylglutaminyllpro lanylpro lanylfenylalpartylglutaminyllpro lanylpro lanylfenylalpartylglutaminyllpro lanylpro lanylfenylalanyl. Lasparaginylvalanylprolylisoleucylfenylalanyloleucylcysteinylprolylaspartylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyllarginylglycyltyrosylthreonylt yrosylleucylleucylseryllarginyllalanylglycylvalanylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyllarginyllalanylparaginyllarginyllalanyl. ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylv alyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalglycylisoleucylalanylglycylserylglycylserylalanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutam yllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl alanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvaly lphenylalanylleucylserylvalytryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparagin ylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanyl ycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucyliso leucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginyliso soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylser. ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypart ylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylan ylprolylprolyleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylprolylprolylpartylglutaminylvalylly . ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylphe nylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylval ylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutamin ylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutamin ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutamaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleu amylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyliso leucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylasparaginylleucylasparaginylleucylasparaginylglutamylleucylvalylargin ylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylseryl methionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylphenylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylfenylalanylfenylalanylfenylalanylfenylalanylprolylprolylpartyl . aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleuc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanyl prolylprolyucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllys ylalanylalanyloleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyloleucylserylalanylglycylserylalanylisoleu cylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysyl methionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylt hreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylfenyl lalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylc ysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgl utaminylalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylphenylalanylserylglutaminylv alyltryptophyllysylprolylphenylalanylphenylphenylalanylprolylglutaminylphenylphenylphenylphenylphenylphenylprolylglycylpartylvaltyrosyllysylvaltyrosylparaginyllalanylvalanylpartylprolylleucylpartylprolylleucylpartylprolylleucylpartylprolylleucylpartyl ylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylalanylisoleu cylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalarginylglutamylleucyl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmet hionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyros ylglutamylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylasp artylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosyllasparaginylalanylalanylprol ylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylv alyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmet hionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylalanylfenylala nylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcyst einylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl minylalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyl tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylthreonylvalanylphenylalanylprolyglycylaspar tylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthre onylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylalanylaspartylthreonyllarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylisol eucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllprolylthreonylthreonylalanylglutamylth reonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylthreonylvalanyloleucyl arginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglyc ylthreonylglycylleucyltyrosylparaginylglutaminylparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvaltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylfenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryll eucylfenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylfenylalanylvalyl prolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutamylglutaminylserylleucylly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylglycylglutamylleucyl lglycylisoleucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylal anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylv alylfenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcys teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylprolylphenylalanylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylparty ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalan ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanyllisoleucylvalylsyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylanylanyl . hyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrosyl tyrosylvaltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcysteinylprolylaspartylalanylpartylaspartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalanylfenylalanylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylanyl . hyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyl Tyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonyllarginylarginyllarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartypartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylallylglycylvalylthreonylglycylallylglutamylparaginyllylallylallylallyllylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyllalanylprolylprolyl eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanylglycylseryllisoleucylvalyllysyl soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalanylfenylalanylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylanyl . hyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyl Tyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonyllarginylarginyllarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartypartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyllalanylprolylprolyl eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanyllisoleucylvalylsyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptofilalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylvalylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylglutaminyl. anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylph enylalanylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylalanylphenylalanylvalylprolylph enylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleu cylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylalanylleucylglutamylleucylglycyliso leucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminyla sparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylfenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylgluta minylcysteinylfenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylpr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanyllasparaginylleucylvalylphen ylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylse rylalanylprolylfenylalanylarginylglutaminylalanylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylproly lisoleucylfenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartylleucylleucylar ginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylleucylserylargin ylalanylglycylvalylthreonylglycylanylglutamylasparaginylarginylalanylanylleucylprolylleucylasparagi nylhistidylleucylvalylalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylgluta minylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanylalanyllysanylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolyl aspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylis oleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylparaginyloleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylthreonylarginylacetyls eryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylseryltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthreonylseryls erylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprol ylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysyl valyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylle ucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylglutamylvalyl glutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspart ylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanyla sparaginylleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleuc yltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucyl valyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylp henylalanylalanylalanyllisoleucylcysteinylprolylaspartylalanylaspartypartylleucylleucyllarginyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylleucylserylarginylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarganylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi rtylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyl leucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysalanylthreonylarginylacetylserylthreonylarginylacetylseryltyr osylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalylt ryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylle ucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylparaginylthreo nylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvaltryptophyllysylprolylphe nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalylt yrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylg lycylthreonylfenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylgluta mylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylnylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylaspar aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaly ltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphen ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartylleucylleucyllarginylglut aminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyllarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanyl glycylvalyltreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhisti dylleucylvalanylvalanyllysylleucyllysylglutamylthyrosylparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylgl ycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanylalanylalanylalanyllisoleucylaspartylglutaminyl ylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylserylglycylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucyl glutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylle ucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyro sylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleu cylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminyltreonylglutaminylglutaminylglutaminylllanyllarginyltreonyltreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofillysylprolylfenyl. lalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyro sylarginyltyrosylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglyc ylthreonylfenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamy lasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylt hreonylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylasparagin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalyllarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosyl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaltryp tofylotionylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylala nylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylglutamin ylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleu lglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanylglylysylisoleucylisoleucylglutam ylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucyllys ylvalylfenylalanylalanylvalylglutaminylprolymethionyllysalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylseryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptophyl alanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycy lasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylfenylalanylthreonylthreon ylglutaminylvalylglutaminylfenylalanyllserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylfenylalanyl prolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreo nylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylasparaginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylaspar aginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreon ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleucylvalyllasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutamylparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaltryptophy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylal anylmethionylthreonylthreonylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylis oleucylglutamylalanylglycylalanylpartylprolylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylse rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylle ucylarginylalanylphenylalanylalanylglycylvalanylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylates lglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolyl soleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylgly cylisoleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalyla spartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylfenylalany larginylglutaminyllalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylproly anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalylalan yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylglutaminylglycylfenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylalanylglycylserylalanylisoleucylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminyl . histidylparaginylparaginyloleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfen ylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylth reonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspa rtylprolylprolylprolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthreonylserylprolylglycylasparagin ylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyltryptophyllysylprolylgluta . minylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvaltyrosylarginyltyrosyl asparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylvalylglutamylparaginylglut. aminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginyla rginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylparaginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglut aminylparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaltryptofilthreonyls erylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylfenylalanylisoleu cylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylglycylglylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylgl ycylalanylglutamylasparaginyllarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyll anylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutaminylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyllleucyllysylvalylfenyl alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthre onylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylalanylleucylserylserylvaltryptophylalanylaspart ylprolylisoleucylglutamylleucylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginyl glutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylv alylglutaminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylv alylglutaminylv alylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylfenylalanylprolyl nylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl paraginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylal anlaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutamylminylglutaminylglutamylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanyl ginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylaspar aginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgluta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaltryptophylthreonylse rylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyllisoleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanyláty lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylala nylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylal anylvalvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylpartyl Prolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylgl utaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylllarginylthreonylthreonylglutaminylval. ylglutaminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofillysylprolylfenylalanylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparal. aginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylglycylthreonylphenylalanyl laspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutamylasparaginylglutaminy lglutaminylglutaminy lglutaminylglutaminy lglutaminylprolylthreonylprolylthreonylthreonyllalanylglutamylthreonylpartylthreonyllarginyllarginylarginylarginylv allylaspartylalanylthreonylvalanylvalanylserylalanylserylalanylsparaginylsparaginylsparaginylsparaginylsparaginylsparaginylsparaginylsparaginylsparaginyl . leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyllisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyla sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyllalanylleucyllysylvalylfenylalanylv Alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylser ylprolylser ylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolyl Soleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglut. aminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminyltreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvaltyrosylarginyltyrosylparagin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylalanylasp artylthreonyllarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl aminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalanyl aspartylaspartylalanylthreonylvalanylvalanyloleucylarginylserylalanylparaginylleucylasparaginylleucylvalanylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycyltyrosyllasparaginylglutaminylasp araginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylmethionylthreon ylthreonylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylar ginyllysylglutamylglycylalanylfenylalanylvalylprolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolyl glycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanyl glycylalanylpartylalanylpartylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucy lalanylpartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphen ylalanylalanylglycylvalanylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylgl utamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucyl valylalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylfenylalanyllarginylglutaminylglutamylalanyl ylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylvalanylprolylisoleucylfenylalanylisoleucylcysteinylprolylpr olylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarganylglycylvalanylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarginyllalanylalanylanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylanyllysylleucyllysylglut myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylglycylalanyl oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylglutamerylthreonylv alylarginylfenylalanylprolylglycylpartylvalyltyrosylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylalanylvalylfenylalanylalanylleucylserylvaltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv alylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofiltreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartypartypartyleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarginyllalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylglycylalanyl oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylalanylvalylfenylalanylalanylleucylserylvaltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv alylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginyllt hreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofiltreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcysteinylprolylp larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarginyllalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylglycylalanyl Oleucylserylglycylserylalanyllysoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyllalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylalanylphenyllalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofillysylprolylfenylalanylprolylglutaminylvalyltryptofillysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv Alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylleucylthreonylphenylalanylpartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonyllarginylarginylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalyalanylthreonylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalylaspartylthreonylvalylasparaginyleucylvalylaspartylthreonyl sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylmethionylthreonylthreon ylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllys ylglutamylglycylalanylfenylalanylprolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylis oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysyleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanyllalanylpartylanylleucylglutamylglycylisoleucylprolylphenylalanylpartylprolylleucylalanyl spartylglycylprolylthreonyllisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanyl alanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalan ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmet hionyltyrosylalanylparaginylleucylvalylfenylalanylparaginyllysylglycylisoleucylparaginylglutamylparaginylglutamylp henylalanyltyrosylanylglutaminylcysteinylglutamyllysylpartylserylvalylleucylvalylalanylpartylvalylprolylpartylglutaminylglutamylseryllalanylprolylfenylalanylfenylalanylparaginylparaginylvalanylprolylisoleucylfenylalanylfenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspa rtylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylgl . ycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyros rylglycylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylalanylalanylalanylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylglutamín ylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylgluta minylthreonylglutaminylglutaminyllalanylgarinylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphe nylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanyl henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucylasp artylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolythre . onylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylanyloleucylarginylalanylparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminlasparaginylthreonylphe nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylroleucysteinylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysyl sparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp artylglutaminylvalyllysylalanylalanyllysoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllysoleucylserylg lycylserylalanyllysoleucylvalyllysoleucyllylysoleucylglutaminylhistaminylhistaminylhistidyllasparaginyllisoleucylgluta mylprolylglutamyllysylmethionylleucylanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmeth ionyllysylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylp henylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll eucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanyl. nylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllanylanylarylarylthreonylthreonylglutaminylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylphenylserylthreonylvalylarginylphenylphenylserylthreonyl nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspar tylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolylthreon . ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylpartylalanylthreonylvalanylalanyloleucylarginylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylglutamylglutamyl . mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylthitinmethionyl glutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalan ylaspartylaspartylaspartylleucyleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysyllisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethion yllysylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfen ylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminyl hreonylglutaminylglutaminyllalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylala nylserylglutaminylvaltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylalanylprolylglycylaspartylvaltyrosyllysylvaltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminyllprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthre onylvalanylvalanylsoleularginylsparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylparaginylglutaminylparaginylthreonylfenylala nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyros ylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanyl lalanylalanylalanylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylglutamyltyrosylaspara ginylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylg lutaminylvalyllysylalanyllysylalanyloleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylglycylserylalanyllisoleucyllysylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylpr . olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyl ysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenyl alanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucyl asparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthr eonylglutaminylglutaminylalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalan ylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosylylvaltyrosyltyrosyltyrosylparaginylalanylvalylleucylaspartylpr eonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreon ylvalanylalanyloleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamyl eucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanyl ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglu taminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyl nylfenylalanylvalylprolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglu taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartyl eucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylfenylalanyllaspartylprolylleucylalanylpartylglycylprolylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylv alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylar ginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanyllasparaginylleucylvalylphenylalanyllasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosyl alanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylaspartylvalylpro lylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminyllalanylalanylleucylarginylhistides lasparaginylvalanylprolylprolylphenylalanylphenylloleucylcysteinylprolylprolylprolylpartylpartylpartyllas partylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonylt yrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalan ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylv alyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutam yllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl alanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvaly lfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparagin ylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonyl minylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserygluta minylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylthreonylthreonylvalanylphenylalprolylgl ycylaspartylvaltyrosyllysylvaltyrosyltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucyliso soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylser. ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypart ylaspartylleucylarginylglutamyllisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylalanyl ylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalylly ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylphe nylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylval ylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutamin. ylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutamin ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutamaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleu leucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylargin ylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylseryl methionylserylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylfenylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylpartylaspartyl aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleuc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanyl Prolylprolyucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllys ylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylglycylserylalanylisoleu cylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolymethionyllysalanylalanylt hreonylglycetylseryltyrosylserylisoleucyltreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylc ysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgl utaminylalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylv Alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylas partylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucyli soleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylprolylthreonylthreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartypartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylalanylisoleu cylarginyllserylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylgl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmet. hionylserylglycylleucylvalyltryptofyltreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyros ylglutamylserylleucylfenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylasp artylleucylleularginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanyllleucylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanylprolyl ylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylv alyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamylmet hionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylala nylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcyst einylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgluta minylalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylglutaminylvalyl tryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspar tylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthre onylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylisol ylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylfenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryll eucylfenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylfenylalanylvalyl prolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutamylglutaminylserylleucylly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylglycylglutamylleucyl lglycylisoleucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylal anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylv alylfenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcys teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylprolylphenylalanylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylparty ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyllalanylprolylprolyl eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanylglycylseryllisoleucylvalyllysyl soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalanylfenylalanylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylanyl . hyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyl Tyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonyllarginylarginyllarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartypartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistaminylhistaminylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylglutamylmethionylle . ucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptofilalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylvalylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl. anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartypartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyleryltyrosylglylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylalanylglycylvalanylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarganylalanylalanylalanyllleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamylthyrosyllasparaginyllalanylalanylprolyl eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistaminylhistaminylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylglutamylmethionylle . ucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptofilalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylvalylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl. anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartylprolyuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalanylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarganylalanylalanylalanylprolylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylprolylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyllalanylprolylprolyl eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanyllisoleucylvalylsyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylalanylalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylanylanyl . hyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrosyl tyrosylvaltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylthreonylalanylthreonylthreonylthreonylthreonylthreonyllarginylarginylvalanylaspartylaspartylthreonylvalanylthreonylvalanylthreonylthreonylvalanylthreonylvalanylisoleucylaranylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylthreonylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphe nylalanylanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylfenylalanylvalylprolylphe nylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutamylglutamylglutamyllserylleucyllysylisoleuc ylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylglycylalanylpartylpartylleucylglutamylleucylglycylisoleuc ylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamyl eucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylaspartylthreonylleucylarganylalanylalanylfenylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylgluta minylcysteinylfenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylpr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylparaginylleucylvalylphen ylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylse rylalanylprolylfenylalanyllarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylproly lisoleucylfenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartylleucylleucyllar ginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylargin ylalanylglycylvalylthreonylglycylanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparagi nylhistidylleucylvalanylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylgluta minylglycylfenylalanylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylpartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucyl aspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyl . alanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetyls eryltyrosylseryloleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylglutaminylmethionyllysylalanyllalanylthreonyllarginylacetyls eryltyrosylseryloleucylthreonylserylprolylglutaminylphenylalanyleryl lvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylseryls erylleucylglycylasparaginylglutaminylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllalanyllarginylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprol ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysyl valyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylle ucylglycylthreonylphenylalanylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylthreonylleucylasparty . ylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanyla sparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycylleuc yltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylphenylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylp henylalanylalanylalanyloleucysteinylprolylprolylaspartypartypartypartypartypartylleucyllarginyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi stidylleucylvalanylalanylysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminyl glycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl leucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyr osylserylleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalanylfenylalanyllleucylserylvalt Ryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthreonylserylserylle ucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminyllanyllarginylthreo nylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphe nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalylt yrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylg aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaly ltryptofyltreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphen ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylprolylglutanyllarginylglut aminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanyl Glycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhisti dylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylgl ycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspart ylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylseryllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucylalanyl . ucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyro sylseryllisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylfenylalanylleucylserylvaltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleu cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllanyllarginylthreony lthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylfenylalanyllserylglutaminylvalyltryptofillysylprolylfenylalanylprolylglutaminylfenylalanyllarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvaltyrosyllysylvaltyro sylarginyltyrosylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanyllleucylleucylglyc hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylasparagin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylleucylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylglycylglycylleucyltyrosyl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutamyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloleucylcylsteinylprolylprolylaspartylalanylpartylaspartylprolylaspartylglycylleucyllarginylglutamyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutamyllarginylglutamyl ylisoleucylalanylserylstyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylph enylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl lglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllisoleucyllisoleucylglutam ylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylleucylalanylglycylalanyllisoleucylalanyllis ylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylseryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylfenylalanylleucylserylvaltryptofyl alanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyleucylasparaginylvalcysteinylthreonylserylserylleucylglycy lasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonyllarginylthreonylthreonylthreon ylglutaminylvalylglutaminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreo ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycyltyrosylaspar aginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylal anylmethionylthreonylthreonylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylis oleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyglycylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylse rylaspartylprolylleucylalanylaspartyglycylprolylthreonylisoleucylglutamylalanylparaginylalanylthreonylle ucylarginylalanylfenylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylfenylalanyl lglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolyli soleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylgly cylisoleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalyla spartylserylvalylleucylvalyalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylfenylalany larginylglutaminyllalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylprolylprolylprolylprolylfenylalanylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylpartylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylproly anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalylalan yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylglutaminylglycylfenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanyl lalanylglycylalanyloleucylserylglycylserylalanyloleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminyl histidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphen ylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylth reonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspa rtylprolylprolylprolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthreonylserylprolylglycylasparagin ylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyltryptophyllysylprolylglutaminyltryptophyllysylprolyl . minylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutamylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonyllarginylaspartylalanylthreonylvalanylthreonylvalanylthreonylvalanylthreonylalanylleucylarginylserylalanylparaginylasparaginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglut aminylparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaltryptofilthreonyls erylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylfenylalanylisoleu cylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylgl ycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyll ysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglyc ylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanyl anylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutaminylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyllleucyllysylvalylfenyl alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthre onylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspart ylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginyl glutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylv alylglutaminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylv alylglutaminylv alylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylfenylalanylprolyl nylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl paraginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylal anlaspartylthreonyllarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylgluta minylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanyl ginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgluta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylse rylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartyl party lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylisoleucylserylalanylisoleucylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylprolylprolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylprolylglycylasparaginylgl utaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvaltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyltryptophyllysylprolylprolylglutaminylvaltryptophyllysylprolylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylpar aginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalanylglutamylparaginylglutamylparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyllisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyl sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylprolylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyltreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylprolyl . threonylvalylfenylalanylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparagin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglut. araginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylmethionylthreon ylthreonylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylar ginyllysylglutamylglycylalanylfenylalanylvalylprolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolyl glycylisoleucylglutamylglutaminylglutaminyllserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylpartylglycylglutamylglycylisoleucylprolylphenylalanylpartylprolylleucy lalanylpartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphen ylalanylalanylglycylvalanylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylle ucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylgl utamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucyl valylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylfenylalanyllarginylglutaminylalanyl ylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylfenylalanylisoleucylcysteinylprolylpr olylaspartylalanylaspartylaspartylpartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyllysoleucylaspartyllalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglycylserylalanyllysoleucylvalyllysylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyllalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylalanylvalylfenylalanylalanylleucylserylvaltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminyllserylthreonylv Alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylleucylthreonylphenylalanylpartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginyllt hreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofiltreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcysteinylprolylp asparaginyllarginyllalanylalanylanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylanyllysylleucyllysylglut myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl. oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylglutamerylthreonylv alylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylfenylalanylalanylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarginyllalanylalanylanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylanyllysylleucyllysylglut myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl. oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylglutamerylthreonylv alylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylalanylalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylalanylvalylfenylalanylalanylleucylserylvaltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv alylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginyllt hreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofiltreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylmethionylthreonylthreon ylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllys ylglutamylglycylalanylfenylalanylprolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylis oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylal anylaspartypartypartylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucylalanyla spartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylfenylalanyl alanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylfenylalanylglutamylmethionylleucylalan ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolythreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylmeth hionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylp henylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalyla nylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylfenylalanylalanylglutaminyl leucylarginylhistidylparaginylvalanylprolylisoleucylfenylalanylfenylalanylisoleucylcysteinylprolylaspa rtylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylgl . ycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyros rylglycylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylalanylalanylalanylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylglutamín ylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylgluta minylthreonylglutaminylglutaminyllalanylgarinylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphe nylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanyl henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucylasp artylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolythre . onylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylanyloleucylarginylalanylparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminlasparaginylthreonylphe nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylroleucysteinylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysyl sparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp artylglutaminylvalyllysylalanylalanyllysoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllysoleucylserylg lycylserylalanyllysoleucylvalyllysoleucyllylysoleucylglutaminylhistaminylhistaminylhistidyllasparaginyllisoleucylgluta mylprolylglutamyllysylmethionylleucylanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmeth ionyllysylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylp henylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll eucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanyl. nylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllanylanylarylarylthreonylthreonylglutaminylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylphenylserylthreonylvalylarginylphenylphenylserylthreonyl nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspar tylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolylthreon . ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylpartylalanylthreonylvalanylalanyloleucylarginylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylglutamylglutamyl . mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylthitinmethionyl glutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalan ylaspartylaspartylaspartylleucyleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysyllisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethion yllysylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfen ylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminyl hreonylglutaminylglutaminyllalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylala nylserylglutaminylvaltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylalanylprolylglycylaspartylvaltyrosyllysylvaltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminyllprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthre onylvalanylvalanylsoleularginylsparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylparaginylglutaminylparaginylthreonylfenylala nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyros ylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanyl lalanylalanylalanylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylglutamyltyrosylaspara ginylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylg lutaminylvalyllysylalanyllysylalanyloleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylglycylserylalanyllisoleucyllysylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylpr . olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyl ysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenyl alanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucyl asparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylth reonylglutaminylglutaminylglutaminyllalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalan ylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylglutamerylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvaltyrosylvaltyrosyltyrosyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylpr eonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreon ylvalanylalanyloleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamyl eucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanyl ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglu taminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyl nylfenylalanylvalylprolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglu taminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartyl eucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylfenylalanyllaspartylprolylleucylalanylpartylglycylprolylt hreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylv alylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylar ginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanyllasparaginylleucylvalylphenylalanyllasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalanyltyrosyl alanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylaspartylvalylpro lylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginylglutaminyllalanylalanylleucylarginylhistides lasparaginylvalanylprolylprolylphenylalanylphenylloleucylcysteinylprolylprolylprolylpartylpartylpartyllas partylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonylt yrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalan ylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanyl alanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylv alyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanyli soleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutam yllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl alanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvaly lfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparagin ylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonyl minylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserygluta minylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylthreonylthreonylvalanylphenylalprolylgl ycylaspartylvaltyrosyllysylvaltyrosyltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucyliso soleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarg inylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylser. ylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginy ltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypart ylaspartylleucylarginylglutamyllisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyros ylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylle ucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylalanyl ylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalylly ylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalan ylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylphe nylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylval ylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutamin. ylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutamin ylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutamaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycy laspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleu leucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylargin ylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylseryl methionylserylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginylt yrosylglutamylserylleucylfenylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylpartylaspartyl aspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosyl leucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleuc ylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanyl Prolylprolyucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllys ylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylglycylserylalanylisoleu cylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolymethionyllysalanylalanylt hreonylglycetylseryltyrosylserylisoleucyltreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylc ysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgl utaminylalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylv Alyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylas partylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylt hreonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucyli soleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylprolylthreonylthreonylalanylglutam ylthreonylleucylaspartypartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylalanylisoleu cylarginyllserylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylgl ycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmet. hionylserylglycylleucylvalyltryptofyltreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyros ylglutamylserylleucylfenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylasp artylleucylleularginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleu cylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanyllleucylp rolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanylprolyl ylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylal anylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylv alyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamylmet hionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthre onylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylala nylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcyst einylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylgluta minylalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylglutaminylvalyl tryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspar tylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthre onylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylisol ylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethi onylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosyl glutamylserylleucylfenylalanylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylseryll eucylfenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylfenylalanylvalyl prolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutamylglutaminylserylleucylly sylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartylglycylglutamylleucyl lglycylisoleucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglu taminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylal anylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylv alylfenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcys teinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylparaginylvalanylanylprolylphenylalanylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylphenylalanylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylparty ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyllalanylprolylprolyl eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanylglycylseryllisoleucylvalyllysyl soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalanylfenylalanylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylanyl . hyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyl Tyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll eucylaspartylalanylthreonyllarginylarginyllarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginyl serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartypartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylprolylprolyll eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistaminylhistaminylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylglutamylmethionylle . ucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptofilalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylvalylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl. anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartypartylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyleryltyrosylglylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucyl serylarginylalanylalanylglycylvalanylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarganylalanylalanylalanyllleucylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamylthyrosyllasparaginyllalanylalanylprolyl eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalanyl ylisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistaminylhistaminylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylglutamylmethionylle . ucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptofilalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthr eonylserylvalylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyl. anylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptop hyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalarylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonyll nylglycylleucyltyrosyllasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylser ylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylfenylalanylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartylprolyuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylleucyl serylarginylalanylglycylvalanylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarganylalanylalanylalanylprolylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylprolylleuc ylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylprolylleuc ylasparaginylhistidylleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyllalanyllalanylprolylprolyl eucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalanyllysylalanyl ylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanyllisoleucylvalylsyli soleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylle ucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylalanylalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylargi nylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleuc ylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthr eonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylanylanylanylthreonylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylanyl . hyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyl tyrosyl tyrosylvaltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylal anylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyllarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylg lutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylthreonylalanylthreanylthreonylthreonylpartylthreonylvalanylthreonylvalanylthreonylvalanylisoleucylaranylg lutamylvalylglutamylaspartylthreonylthreonylpartylthreonyl. serylalanylparaginyllisoleucylasparaginylleucylvalylparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreo nylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylser ylglycylleucylvalyltryptofylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutam ylserylleucylphenylalanylmethionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylph enylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylfenylalanylvalylprolylph enylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleu cylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylleucylglutamylleucylglycyliso leucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminyla sparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylfenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylgluta minylcysteinylfenylalanylglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylpr olylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanyllasparaginylleucylvalylphen ylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglu tamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalanylpartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylse rylalanylprolylfenylalanyllarginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylproly lisoleucylfenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartypartylleucylleucyllar ginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylargin ylalanylglycylvalylthreonylglycylanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparagi nylhistidylleucylvalanylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylgluta minylglycylfenylalanylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylpartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucyl aspartylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanyl . alanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetyls eryltyrosylseryloleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylglutaminylmethionyllysylalanyllalanylthreonyllarginylacetyls eryltyrosylseryloleucylthreonylserylprolylglutaminylphenylalanyleryl lvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylseryls erylleucylglycylasparaginylglutaminylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllalanyllarginylt hreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprol ylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysyl valyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylle ucylglycylthreonylphenylalanylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylthreonylleucylasparty . ylalanylthreonylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanyla sparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycylleuc yltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucyl valyltryptophylthreonylphenylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylp henylalanylalanylalanyloleucysteinylprolylprolylaspartypartypartypartypartypartylleucyllarginyl glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylala nylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhi stidylleucylvalanylalanylysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminyl glycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylalanylisoleucylaspa rtylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleuc ylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl leucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyr osylserylleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalanylfenylalanyllleucylserylvalt Ryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthreonylserylserylle ucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminyllanyllarginylthreo nylthreonylglutaminylvalylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphe nylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalylt yrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylg aginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyr osylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaly ltryptofyltreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphen ylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylprolylglutanyllarginylglut aminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanyl Glycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhisti dylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylgl ycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspart ylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylserylglycylseryllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucylalanyl . ucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyro sylseryllisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylfenylalanylleucylserylvaltry ptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleu cylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllanyllarginylthreony lthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylfenylalanyllserylglutaminylvalyltryptofillysylprolylfenylalanylprolylglutaminylfenylalanyllarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvaltyrosyllysylvaltyro sylarginyltyrosylasparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanyllleucylleucylglyc hreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylasparagin ylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylleucylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylglycylglycylleucyltyrosyl asparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutamyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloleucylcylsteinylprolylprolylaspartylalanylpartylaspartylprolylaspartylglycylleucyllarginylglutamyltryp tophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutamyllarginylglutamyl ylisoleucylalanylserylstyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycyl valylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleu cylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylph enylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl lglycylalanylglycylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllisoleucyllisoleucylglutam ylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylleucylalanylglycylalanyllisoleucylalanyllis ylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylseryl isoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylfenylalanylleucylserylvaltryptofyl alanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyleucylasparaginylvalcysteinylthreonylserylserylleucylglycy lasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonyllarginylthreonylthreonylthreon ylglutaminylvalylglutaminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylargi nyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreo ylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisol eucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylthreonylglycyltyrosylaspar aginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofy lthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylal anylmethionylthreonylthreonylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminyll eucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonylleuc ylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylis oleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyglycylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylse rylaspartylprolylleucylalanylaspartyglycylprolylthreonylisoleucylglutamylalanylparaginylalanylthreonylle ucylarginylalanylfenylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylfenylalanyl lglutamylmethionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolyli soleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylgly cylisoleucylaspartylglutamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalyla spartylserylvalylleucylvalyalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylfenylalany larginylglutaminyllalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalanylprolylprolylprolylprolylfenylalanylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylpartylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylprolylproly anylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreony lglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalylalan yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylglutaminylglycylfenylalanylgl ycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanyl lalanylglycylalanyloleucylserylglycylserylalanyloleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminyl histidyllasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylphen ylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylth reonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptophylalanylaspa rtylprolylprolylprolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcysteinylthreonylserylprolylglycylasparagin ylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylthreonylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyltryptophyllysylprolylglutaminyltryptophyllysylprolyl . minylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl asparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenyl alanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutamylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonyllarginylaspartylalanylthreonylvalanylthreonylvalanylthreonylvalanylthreonylalanylleucylarginylserylalanylparaginylasparaginylisoleucylaspa raginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglut aminylparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvaltryptofilthreonyls erylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylfenylalanylisoleu cylcysteinylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalan ylseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylgl ycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyll ysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglyc ylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanyl anylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutaminylhi stidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyllleucyllysylvalylfenyl alanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthre onylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspart ylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginyl glutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylv alylglutaminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylv alylglutaminylv alylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylfenylalanylprolyl nylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosyl paraginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylal anlaspartylthreonyllarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylgluta minylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanyl ginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylvalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylgluta minylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylse rylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylalanyloleuc ylcysteinylprolylprolylaspartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartylpartyl party lseryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylgly cylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalylalanylly sylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycy lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylalanylisoleucylserylalanylisoleucylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhist idylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreo nylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartyl prolylprolylprolylprolylsoleucylglutamylleucylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylprolylglycylasparaginylgl utaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonylthreonylglutaminylval ylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvaltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminyltryptophyllysylprolylprolylglutaminylvaltryptophyllysylprolylprolylglutaminy lserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylpar aginylalanylvalanylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalanylglutamylparaginylglutamylparaginylglutaminy lglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylv alylaspartylalanylthreonylvalanyloleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginyl leucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminyl asparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylala nylprolylalanyltitinmethionylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyllisoleucylcyst einylprolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylserylt yrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylala nylglutamylasparaginylarginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyalanyllysylleu cyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisole ucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylgl ycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidyl sparaginylisoleucylglutamylprolylglutamylprolylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylv alylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylser ylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylsoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyltreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutami nylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylvalylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylprolyl . threonylvalylfenylalanylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparagin ylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylasp artylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglut. araginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanyl prolylalanyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylmethionylthreon ylthreonylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylar ginyllysylglutamylglycylalanylfenylalanylvalylprolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolyl glycylisoleucylglutamylglutaminylglutaminyllserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylpartylpartylglycylglutamylglycylisoleucylprolylphenylalanylpartylprolylleucy lalanylpartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylphen ylalanylalanylglycylvalanylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleu cylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylle ucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylgl utamylfenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucyl valylalanylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylfenylalanyllarginylglutaminylalanyl ylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanylprolylisoleucylfenylalanylisoleucylcysteinylprolylpr olylaspartylalanylaspartylaspartylpartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanyllysoleucylaspartyllalanylglycylalanylglycylalanyl oleucylserylglycylserylalanyllysoleucylvalyllysylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucyllalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutami nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylalanylvalylfenylalanylalanylleucylserylvaltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminyllserylthreonylv Alylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylleucylthreonylphenylalanylpartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginyllt hreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofiltreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcysteinylprolylp asparaginyllarginyllalanylalanylanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylanyllysylleucyllysylglut myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl. oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylglutamerylthreonylv alylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylfenylalanylalanylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarginyllalanylalanylanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylanyllysylleucyllysylglut myltyrosylasparaginylalanylalanylprolylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala nylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanylglycylalanyl. oleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginyli soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglu taminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylglutamerylthreonylv alylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanyllisoleucylarginylserylalanylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylt hreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylthreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminyllarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylisoleucylcysteinylprolylp rolylaspartylalanylaspartylaspartylleucylleucyllarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyllalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamyl asparaginyllarganylalanylalanylleucylprolyleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylgluta myltyrosylasparaginyllalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylala soleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylalanylalanylglutamyl nylprolylmethionyllysylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylser ylglutaminylfenylalanylalanylvalylfenylalanylalanylleucylserylvaltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylgl utamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenyl alanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglu taminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylserylthreonylv alylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyltyrosylarginyltyrosylasparaginyllalanylva lylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreo nylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylse rylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartyla spartylalanylthreonylvalanylalanylsoleucylarginylserylalanylasparaginylleucylasparaginylleucylvalyla sparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginyllt hreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptofiltreonylserylalanylprolyl nyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylmethionylthreonylthreon ylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllys ylglutamylglycylalanylfenylalanylprolylfenylalanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylis oleucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylal anylaspartypartypartylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylfenylalanylserylaspartylprolylleucylalanyla spartylglycylprolylthreonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucylarginylalanylfenylalanyl alanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylfenylalanylglutamylmethionylleucylalan ylleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolythreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucylmeth hionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylfenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylp henylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalyla nylaspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylfenylalanylalanylglutaminyl leucylarginylhistidylparaginylvalanylprolylisoleucylfenylalanylfenylalanylisoleucylcysteinylprolylaspa rtylalanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylgl . ycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparagi nylarginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylleucyllysylglutamylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyros rylglycylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylparaginylisoleucylgl utamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylalanylalanylalanylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylm ethionyllysylalanylalanylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylglutamín ylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleuc ylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylgluta minylthreonylglutaminylglutaminyllalanylgarinylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylphe nylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylprolylglutaminylphenylalanylglutaminylphenylalanyl henylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginylalanylvalylleucylasp artylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolythre . onylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreonylvalanylanyloleucylarginylalanylparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylgl utamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminlasparaginylthreonylphe nylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethi onylglutaminyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanylroleucysteinylprolylprolylaspartyl alanylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycy ltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanylalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysyl sparaginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylasp artylglutaminylvalyllysylalanylalanyllysoleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllysoleucylserylg lycylserylalanyllysoleucylvalyllysoleucyllylysoleucylglutaminylhistaminylhistaminylhistidyllasparaginyllisoleucylgluta mylprolylglutamyllysylmethionylleucylanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmeth ionyllysylalanylthreonyllarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylp henylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucyll eucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanyl. nylthreonylglutaminylglutaminylglutaminyllanylanylarylarylthreonylthreonylglutaminylglutaminylpheny lalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylglutaminylphenylphenylserylthreonylvalylarginylphenylphenylserylthreonyl nylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspar tylprolyucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminyllserylprolylthreon . ylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylpartylalanylthreonylvalanylalanyloleucylarginylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylglutamylglutamyl . mylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenyla lanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylthitinmethionyl glutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylalanyloleucylcysteinylprolylprolylaspartylalan ylaspartylaspartylaspartylleucyleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyro sylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylargin ylalanylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylglutamyltyrosylasparaginylhistidylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl aginylalanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartyl glutaminylvalyllysylalanylalanyllisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylalanyllisoleucylvalyllysyllisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamyl prolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethion yllysylalanylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfen ylalanylvalylfenylalanylleucylserylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleuc ylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminylfenylalanylglutaminyl hreonylglutaminylglutaminyllalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylala nylserylglutaminylvaltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylalanylprolylglycylaspartylvaltyrosyllysylvaltyrosylparaginylalanylvalanylleucylaspartyl prolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylaspara ginylarginylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylparaginylglutaminylglutaminylglutaminyllprolylthreonylt hreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthre onylvalanylvalanylsoleularginylsparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutam ylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylparaginylglutaminylparaginylthreonylfenylala nylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanyltitinmethionylgl utaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanyllisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycylarginylglycyltyros ylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginylalanylalanyl lalanylalanylalanylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalanyllysylglutamyltyrosylaspara ginylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylg lutaminylvalyllysylalanyllysylalanyloleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyllisoleucylserylglycylserylglycylserylalanyllisoleucyllysylisoleucylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutamylglutaminylhistidyllasparaginyllisoleucylglutamylpr . olylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyl ysylalanylalanylthreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenyl alanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptofylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucyl asparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthr eonylglutaminylglutaminylalanyllarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalan ylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosylylvaltyrosyltyrosyltyrosylparaginylalanylvalylleucylaspartylpr eonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylalanylthreon ylvalanylalanyloleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamyl eucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylfenylalanyl ylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreonylserylalanylprolylalanylmethionylglu anylalanylglycylalanylglycyllysoleucylserylglycylserylalanylvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutamylglutamylglutamylglutamylglutamylglutamylglutamylglutamyl . minylhistidylparaginyllisoleucylglutamylprolylglutamylmethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalanylalanylvalanylvalanylglutaminylprolylmethionyllysylalanylalanyltreonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleu cyltreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylalanylleucylserylvalyltryptofenylalanyl aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylglutaminylthreonylthreonyllarginylthreonylthreonylgluta . minylvalylglutaminylglutaminylfenylalanylserylglutaminylvalyltryptofillysylprolylfenylalanylprolylg lutaminylserylthreonylvalylarginylfenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyro sylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphe sparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylparaginyl glutaminylasparaginylthreonylfenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophylthreo nylserylalanylprolylalanyltitinmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylfenylalanylpr olylprolyleucylglutaminylglycylfenylalanylglycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanyloleucylaspartylalanylglycylalanylglycylalanyloleucylserylglycylserylalanyloleucy lvalyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylprolylglutamyllysylm ethionylleucylalanylalanylleucyllysylvalylfenylalanylvalylglutaminylprolymethionyllysylalanylalanylthr eonylarginylacetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylfenylalanylvalylfenylal anylleucylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalcys teinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylfenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylglutaminylfenylalanylglutaminylglutaminylfenylalanylglutaminylval yltryptophyllysylprolylfenylalanylprolylglutaminylfenylalanylprolylglycylasp artylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylparaginyllalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylth reonylalanylleucylleucylglycylthreonylfenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginyllarginylisoleucylis

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button