Slovenský jazykSLOVENSKÝ JAZYK A LITERATURA

Hugolín Gavlovič – Valaská škola – Vše o práci

Hugolín Gavlovič – Valašská škola . postavy, děj, obsah díla, kompozice . Hugolín Gavlovič Valaská škola . postavy, děj, obsah díla, kompozice .

Hugolin Gavlovic

 • byl slovenský kněz a spisovatel

 • jeho dílo patří do období barokní literatury.

Baroko:

 • 16. – 18. století, evropské kulturní hnutí

 • sociální a politické poměry: třicetiletá válka, turecké vpády, protireformační boje, sociální útlak, lidi zachvacuje pesimismus, zoufalství a beznaděj, začíná nedůvěra v pozemský život,

 • lidé se utíkají k Bohu

 • se snaží zachytit a zdůraznit duchovní a přírodní principy, které jsou základem poznávané skutečnosti a řídí ji.

 • vzniká v Itálii a Španělsku, církev upevňuje svou moc.

 • z italského barocco – perla nepravidelného tvaru

 • pochází z výtvarného umění

 • rysy: dekorativnost, pompéznost (okázalost), patetičnost (přehánění), mohutnost a masivnost, zakřivenost, hyperbolizace, extáze (sv. Terezie), např. v žilinském kostele sv. Kostel svaté Barbory, kostel na Mariánském náměstí

 • opak renesance, hlásající návrat k náboženským hodnotám.

 • Motto: „všechno je marnost nad marnost a roztrpčení ducha.“ Memento mori! Vanitas vanitatum et omnia vanitas!

 • vyznačuje se knižním stylem se složitými stylistickými a jazykovými prostředky a neobvyklými obrazy.

 • používá mnoho tropů a figur, mnoho synonym, složitých metafor, symbolů, hyperbol a přirovnání.

 • Pozemský život byl chápán jako hra nebo sen a byl znázorňován pomocí znamení a symbolů .

 • Ačkoli se narodil v Polsku, od útlého dětství žil na Slovensku.

 • po ukončení studií vstoupil do františkánského řádu, v tomto období si také změnil občanské jméno Martin na řeholní jméno Hugolín.

 • Byl vysvěcen na kněze, poté působil jako kazatel v Žilině, Prusku a v Hořovicích.

 • když onemocněl plicní chorobou, chodíval do hor na salaše, kde vznikl námět pro toto dílo.

 • používal předbernolákovskou slovenštinu (předspisovnou slovenštinu)

Vypadávání vlasů: 3 jednoduché domácí přípravky proti řídnutí vlasů

Valaská škola Hugolín Gavlovič – Valaská škola

  • patří k didakticko-reflexivní poezii (má čtenáře „poučit“ o životní moudrosti a zkušenosti pastýřů).

  • se zabýval velkým množstvím otázek týkajících se vztahu jednotlivce k Bohu, k bližním a ke společnosti – v těchto tématech jsou rady a poučení, které mají čtenáře vést ke zbožnému a ctnostnému životu.

  • oslovuje všechny lidi bez ohledu na rozdíly v bohatství a sociálním postavení.

  • v 1. v části o vztahu k Bohu vyzývá k odstupu od pozemských, pomíjivých hodnot a za pravé štěstí považuje Boží milost; odsuzuje pověrčivost a víru ve sny, varuje před nevyhnutelností smrti, nabádá k bázni před Bohem a k ochotě mu sloužit.

  • V dalších 2 rubrikách (o postojích k lidem a ke světu) je zasvěcený a vzdělaný autor , Hugolín Gavlovič – Valaská škola.

  • dílo rozvíjí smysl pro adresáta, jeho běžný život, autor bere v úvahu úroveň čtenářova myšlení a vkusu, zábavné prvky oživují kompozici, ale vždy jsou podřízeny primární výchovné a moralizující funkci.

  • básně se zabývají základním vzděláním

  • Hugolín Gavlovič Valaská škola
  • projevuje obdiv a sympatie k chudým a sedlákům, zejména pro jejich zručnost, průmysl a důvtip, ale také odpor k pánům, kteří jsou příčinou jejich bídy a nouze lidu; kriticky komentuje soudobé společenské zvyklosti.

  • Vyjadřuje nesouhlas s válkami, v srdci mu leží opravdová láska k vlasti, sklání se před statečnou a vytrvalou prací, varuje před pyšnou arogancí či podceňováním druhých a před slepou důvěrou v moc peněz.
  • existuje více než 1200 dvanáctiveršových básní napsaných v bohemizované slovenštině.

  • zdrojem mravních poučení a praktických rad je nejen biblická, antická, středověká, humanistická a barokní literatura, ale i vlastní zkušenosti, zážitky a postřehy autora získané při styku s prostým lidem a šlechtickým stavem Hugolína Gavloviče – Valašská škola.
  • valašská škola má sloužit jako „morální kodex“ pro čtenáře všech sociálních vrstev, ale etické ideály jejích didakticko-reflexivních básní jsou velmi blízké nebo zcela totožné s etikou sociálně utlačovaných vrstev.
  • Rostliny do stínu – 11 pokojových rostlin do stínu

  Hugolín Gavlovič – Valašská škola skladby:

  • 14slabičné kuplety tvoří 12veršovou strofu – skladba obsahuje 21 cyklů, je zarámována prologem a epilogem.

  • poslední dva verše obsahují ponaučení (hlavní myšlenku)

  • používá sylabický veršový systém – pravidelné opakování 14 slabik.

  • verše jsou spojeny do dvojverší

  • uplatňuje se zde rytmicko-syntaktický paralelismus (konec verše se shoduje s koncem myšlenky) , Hugolín Gavlovič – Valaská škola 
  Jednotka:
  veršová skladba 17 000 veršů

  Téma: Sbírka rad a ponaučení, která má čtenáře poučit a dovést k mravní dokonalosti. Umělecká díla

  obsahuje mnoho přísloví, rčení, aforismů a maximálně 11 bajek.

  Obsahuje také několik působivě vtipných myšlenek.
  Sbírka obsahuje:
  Životní moudrost pastýřů napsaná na salaši
  Cíl:
  Poučit čtenáře a vést ho k mravní dokonalosti.

  Obsah:

  1. Člověk – Bůh – ,,Všichni se stejně rodí, všichni stejně umírají.“

  2. Poddaní a páni – ,,Páni ledu – loupežníci domu“. (autor stojí na straně chudých)

  3. Oslava práce a pracovitosti i- ,,Práce stále přináší nemalé výhody.“

  4. Vlastenectví – ,,Velmi hloupý je ten, kdo je hloupý.“

  5. Chvála vzdělání – „Chceš-li být literárním mistrem, musíš při učení sedět.“

  6. Kritika opilství – „Hle, opilec – nikdo ho nemá rád.“ 

 • Hugolín Gavlovič – škola Valaská
 • Rostliny do stínu – 11 pokojových rostlin do stínu

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button