ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Údržba elektrických strojů a přístrojů

Organizace údržby

Údržba elektrických strojů a přístrojů je pravidelná péče o elektrické stroje, přístroje a zařízení, která zpomaluje postup jejich fyzického opotřebení a zabraňuje vzniku poruch. Základním úkolem údržby elektrických strojů a zařízení je zajistit jejich provoz po celou dobu životnosti, tj. od uvedení do provozu až po likvidaci. Údržba elektrických strojů a přístrojů zahrnuje všechny typy prohlídek, zkoušek a oprav .

Vlastní údržba elektrických strojů a přístrojů a způsob jejího provádění závisí na konkrétním typu elektrického stroje nebo přístroje a jeho provozu. Některé práce a úkony údržby provádí obsluha (čištění, úklid, mazání, …), jiné práce, jako jsou kontroly a testy , provádí kvalifikovaný personál údržby.

Elektroúdržba se provádí v součinnosti s dalšími profesemi, zejména se strojní a stavební údržbou a s údržbou měřicí a regulační techniky. Význam a zároveň obtížnost elektroúdržby je dána tím, že elektrické stroje a přístroje jsou zastoupeny ve všech odvětvích a oblastech výrobní i nevýrobní sféry.

Elektrické stroje a přístroje jsou buď součástí samostatných elektrických zařízení určených k výrobě a distribuci elektřiny (elektrárny, transformátory, nadzemní vedení ….), nebo jsou součástí jiných zařízení, tj. patří do oblasti využití elektřiny.

Údržbu lze řídit:

– centralizované,

– decentralizované,

– kombinací předchozích metod.

Vzhledem k rozmanitosti elektrických zařízení a skutečnosti, že elektrická zařízení jsou zastoupena ve všech oblastech výrobní a nevýrobní sféry, není možné vytvořit jednotný model a systém řízení údržby. Zásady organizace a řízení údržby jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám jednotlivých podniků, závodů a organizací.

Specifická údržba je organizována podle toho, zda se jedná o preventivní údržbu, tj. údržbové práce na elektrickém zařízení, na kterém ještě nedošlo k poruše, nebo zásah k odstranění již vzniklé poruchy. Údržba se zaměřuje na předcházení poruchám elektrických strojů, přístrojů a zařízení prostřednictvím preventivní údržby. Nelze však podceňovat druhou složku údržby, která se zabývá odstraňováním a odhalováním příčin poruch vznikajících při provozu elektrických strojních zařízení a zařízení.

Preventivní údržba – údržba elektrických strojů 

Základním nástrojem pro řízení preventivní údržby jsou plány údržby, které se dělí na dva aspekty:

1. podle doby platnosti plánů,

2. podle rozsahu opravy.

Podle doby platnosti uznáváme následující plány údržby:

a) Dlouhodobý plán (10-20 let ) – koncepční plán navazující na rozvojové plány organizace, řeší organizaci řízení a zajištění údržbových kapacit. Vytváření podmínek pro zajištění materiálu a náhradních dílů, vybavení pracovišť údržby.

(b) Střednědobý plán (pětiletý ) – vychází z dlouhodobé koncepce údržby a výrobních záměrů, obsahuje vybrané plánované opravy a pro nepřetržitý provoz, plány odstávek pro opravy.

c) Krátkodobý plán (roční ) – jedná se o základní plán údržby, který vychází ze střednědobého plánu, respektuje aktuální technický stav elektrických strojů. Přístroje a zařízení, je přímo spojen s plánem výroby, obsahuje plány středních a generálních oprav a plány odstávek pro opravy.

d) Operativní plán (čtvrtletní, měsíční ) – upřesnění ročního plánu údržby se zpracovává formou čtvrtletních nebo měsíčních plánů údržby. Zohledňují specifické potřeby výroby v daném období a opravy, které jsou nutné v průběhu roku. Tyto plány spravují přímo pracovníci údržby.

V závislosti na rozsahu oprav uznáváme následující plány údržby:

(a) plány generálních oprav,

(b) střednědobé plány oprav,

(c) plány odstávek pro opravy.

Generální opravy GO – Údržba elektrických strojů 

Generální opravy se provádějí podle plánu oprav. Tvoří začátek a konec cyklu oprav. Na adrese , kde se provádějí další údržbářské práce (BO, SO). Provádějí se ve speciálních opravárenských dílnách. Svou povahou se liší od ostatních oprav. Po generální opravě musí mít elektrický stroj. Přístroj nebo zařízení alespoň původní výkon a parametry.

Točivé elektrické stroje

Při generální opravě mohou být elektrické stroje, přístroje nebo zařízení modernizovány . Případně doplněné o nové technologie nebo další zařízení. Generální opravy provádí odborný personál údržby.

5 věcí, které byste měli vědět o mužské plešatosti

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button