ElektrotechnikaELEKTROTECHNIKA

Zkoušky technických elektrických zařízení

Zkoušky technických elektrických zařízení , kdy se zkoušky provádějí , rozdělení zkoušek . Zkoušky technických elektrických klasifikací vše, co potřebujete vědět 

Zkoušky technických elektrických zařízení

VProvádění zkoušek elektrotechnických výrobků je závazně stanoveno slovenskými technickými normami STN, které kromě druhů zkoušek předepisují jednotné zkušební metody a jednotné zkušební zařízení. Normy předepisují zejména opatření k zajištění bezpečnosti při provozu a údržbě výrobku . Pro každý elektrický výrobek jsou stanoveny konkrétní podmínky, které musí výrobek při zkoušce splňovat.

Zkoušky se provádějí:

1) během výroba nebo montáž a po dokončení,

(2) po instalaci v místě budoucího provozu před prvním uvedením do provozu a po instalaci jinde, s výjimkou elektrických výrobků, které jsou přenosné, přepravitelné nebo určené k přepravě,

Přenos a distribuce elektřiny

3) při opětovném uvádění výrobků do provozu:

– po odstavení po dobu delší než jeden rok,

– po demontáži a opětovné montáži,

– po rekonstrukci a opravě ,

– po zákazu používání inspektorem práce,

4) během provozu.

Zkoušky technických elektrických zařízení :Bezpečnostní stav technických elektrických zařízení se kontroluje:

– typová zkouška, úřední zkouška a opakovaná úřední zkouška provedená oprávněnou právnickou osobou,

– zkouškami u výrobce technického elektrického zařízení, které provádí osoba určená výrobcem nebo revizní technik,

– odborná prohlídka a odborná zkouška revizním technikem,

– další kontroly a zkoušky prováděné opravářem s platným osvědčením a osobou určenou provozovatelem v souladu s bezpečnostními a technickými požadavky.

Rozdělení testů podle počtu kontrolovaných výrobků:

a) kusové zkoušky – každý výrobek, charakteristický pro kusovou výrobu, se kontroluje, obvykle se provádějí v místě budoucího provozu nebo na místě určeném výrobcem k tomuto účelu – ve zkušebně.

b) výběrové zkoušky – kontroluje se stanovený počet náhodně vybraných výrobků, charakteristických pro sériovou výrobu, které se provádějí na místě určeném výrobcem k tomuto účelu – ve zkušebně.

Bezpečnost práce ve zkušebnách

– Všichni pracovníci musí nosit přiléhavý pracovní oděv a pokrývku hlavy, aby se zabránilo zachycení oděvu nebo vlasů a a tím i zranění ,

– Každý pracovník musí mít prokazatelné znalosti o první pomoci při úrazu elektrickým proudem na ,

 – každý zaměstnanec je povinen pracovat podle pokynů nadřízeného; v případě, že si není jistý svými schopnostmi nebo okamžitým stavem, musí to včas oznámit nadřízenému,

– v době testování na nesmí být pracovník vyrušován, např. ústním nebo telefonickým odstoupením od prováděné práce; v případě potřeby musí být zkouška přerušena na adrese ,

– u zkoušek, jejichž postup není předepsán normou, se stanoví pracovní postup,

– Při zkoušení rotujících strojů s nechráněnými rotujícími částmi je nutné přijmout taková opatření, aby se zabránilo zranění během provozu a při přechodu mezi stroji,

– po skončení každého testu přepětí je nutné okamžitě vybít a uzemnit generátor přepětí, vybít kondenzátory, kabel atd. ,

– Není dovoleno provádět mechanické zkoušky při zvýšených otáčkách samotných rotorů nebo volně se otáčejících součástí na otevřených pracovištích bez zabezpečení proti zranění a demolici jiných zařízení na následkem roztržení zkoušeného stroje,

Plešatění a jak mu čelit , Vypadávání vlasů u mužů

– U strojů namontovaných na s volnými konci hřídelí, jejichž konstrukce snižuje nebezpečí ohrožení obsluhy, lze mechanické zkoušky provádět při zvýšených otáčkách na zkušební stolici, pokud se použije vhodný pevný kryt pro zkoušený stroj,

– v případě, že se zkouška provádí mimo zkušební prostor, musí být obsluha v bezpečné vzdálenosti od zkoušeného stroje na adrese .

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button